Начало Общество Изготвена е Стратегия на транспортната политика на Южен централен район

Изготвена е Стратегия на транспортната политика на Южен централен район

СПОДЕЛИ
restorant

Община Панагюрище е включена с проекти за рехабилитация на пътища.

В края на месец май тази година кметът на община Панагюрище Никола Белишки взе участие в петнадесетото заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, което се проведе в град Пазарджик. На заседанието бяха представени основните тенденции на транспортната политика и приоритетните мерки за нейното развитие за периода 2014–2020 година.

Госпожа Благовеста Дедьова – началник отдел “Мониторинг” в Агенция “Пътна инфраструктура” изнесе презентация на основните моменти от стратегията за развитието на пътната инфраструктура в Република България 2014-2012 година и в частност Южен централен район. Тя поясни, че в тази стратегия се дефинират визията, стратегическите цели, приоритетите, специфичните цели, мерките, дейностите и проектите, чрез чиято реализация ще се постигне устойчиво състояние и развитие на пътната инфраструктура. Стратегията представлява платформа за координация и концентрация на ресурсите за постигане на максимален ефект  от влаганите средства в поддържане, модернизация и развитие на пътищата в България и в частност Южен централен район. В тази връзка основните стратегически цели са: развитие на устойчива пътна инфраструктура; интеграция на пътната инфраструктура в европейската транспортна мрежа; подобряване на безопасността на пътната инфраструктура; ефективно управление на пътния сектор. В презентацията г-жа Дедьова запозна присъстващите със състоянието на Републиканската пътна мрежа в ЮЦР към настоящия момент. Посочени бяха приоритетните обекти по ОП “Транспорт”, които са в процес на изпълнение и подготовка до края на 2013 година, а именно – доизграждане на АМ “Марица” – Лот 1 и 2; доизграждане на “Път І-5 (Е85) “Кърджали – Подкова”.

За периода 2014-2020 година съгласно одобрена методика, по програма Регионално развитие (ОПРР) в Южен централен район са приоритизирани за изпълнение множество отсечки от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас с обща дължина 561,14 км. До края на 2013 година предстои да бъдат приключени, а в периода 2014-2020 година се планира да бъдат реализирани и редица обекти, финансирани по различни програми с бюджетни средства или кредитни инвестиции.

В Стратегия на транспортната политика на Южен централен район е дадена обща характеристика на петте области, които се намират на територията му – Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково с площта на региона  (27516 kм2), броя на общините (57), броя на градовете (54), броя на селата (1251) и общата дължина на Републиканската пътна мрежа (РПМ) към 31.12.2012 година за  района (4 012, 625 километра). Направен е анализ на съществуващата пътна мрежа за ЮЦР като цяло и по области. Описват се инвестиционните проекти в процес на изпълнение и предстоящи за изпълнение от ОП “Регионално развитие”, ОП “Транспорт”, Програма “Държавни инвестиционни заеми”.

За област Пазарджик, в частност община Панагюрище и община Пазарджик, в стратегията са заложени приоритети в краткосрочен план – строителство – Рехабилитация на Път II-37 Панагюрище-Пазарджик от км 118+364 до км 124+865 /Край ПВ Гелеменово – гр.Пазарджик/”. В дългосрочната програма на ОПУ – Пазарджик е включено изготвянето на следните технически проекти за територията на община Панагюрище: Технически проект за обект: Рехабилитация на Път ІІ-37 граница София – Панагюрски колони – начало гр.Панагюрище, от км 59+550 до км 81+161; Технически проект за обект: Рехабилитация на Път ІІІ-801 с.Оборище – начало гр.Панагюрище, от км 39+500 до км 53+044, включително мост над р.Тополница на км 35+436, който в момента се изготвя; Технически проект за обект: Рехабилитация на Път ІІ-37 Панагюрище – гр.Пазарджик, (начало с.Попинци до начало с.Левски), от км 97+550 до км 104+743.