Начало Общество Кандидатстваме с проект за Защитено жилище за лица с физически увреждания

Кандидатстваме с проект за Защитено жилище за лица с физически увреждания

СПОДЕЛИ
restorant

Община Панагюрище подготвя проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  схема  „Живот в общността”. Основната цел на схемата е да гарантира правото на живот в общността на лица, с физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост. Мерките са насочени към лица от целевата група, които нямат алтернатива да останат в обичайната си семейна среда или не могат да ползват съществуващите социални услуги в общността. Предвидените дейности в операцията са свързани с планиране на социалните услуги на територията на страната. В резултат на това, са идентифицирани целеви територии, в които ще се разкрият подходящите социални услуги за целевите групи по настоящата операция. В следствие на извършено планиране и направен анализ се препоръчва в рамките на операция „Живот в общността” да се разкрие една  социална услуга в общността. С оглед спецификата на целевата група, по настоящата операция ще бъде разкрит нов вид социална услуга в общността за Община Панагюрище: Защитено жилище за лица с физически увреждания . Доставчик на социалните услуги ще бъде Община Панагюрище, на чиято територия ще бъдат разкрити. В рамките на проектното предложение ще бъдат изпълнени следните дейности:  подбор и обучение на персонала, който ще бъде нает за предоставянето на социалните услуги, разкриване и функциониране на социална услуга, съответстваща на индивидуалните потребности на лицата от целевата група, обзавеждане, оборудване и/или ремонт на помещението за предоставяне на социалните услуги, информираност и публичност, дейности по организация и управление на проекта.

Максималната допустима стойност на проекта е 300 000 лв. и не се изисква съфинансиране от страна на Община Панагюрище. Крайният срок за кандидатстване е 7 януари.

В тази връзка предстои в близките дни Общинсикят съвет да даде съгласието си Община Панагюрище да кандидатства с проекта и да  упълномощи кмета  да извърши всички необходими действия във връзка с подготовката и кандидатстването.