Начало Местна власт Кметът на Стрелча е избран за Председател на Комисията по проверка на...

Кметът на Стрелча е избран за Председател на Комисията по проверка на пълномощията на делегатите на Общото събрание на НСОРБ

СПОДЕЛИ
restorant

evstatievКметът на община Стрелча Иван Евстатиев бе определен за Председател на Комисията по проверка на пълномощията на делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
Общото събрание се проведе на 3-ти декември в София- Национален дворец на културата.
На форума кметът на Стрелча Иван Евстатиев направи предложения, важни за работата на общините.

I. ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, СВЪРЗАНО С МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ:

1. Децентрализацията да стане факт чрез :
Делегиране на дейности под юрисдикцията на общините чрез осигурен бюджет в областта на социалните дейности, земеделието и горите;
Частната държавна собственост да се предоставя безвъзмездно на общините, на чиито територии се намира, а не по презумпция за разпореждане от конкретен ресорен министър или областните управи. Не е справедливо общините, на чиято територия се намира имота или обекта, да поддържат инфраструктурата около самия държавен имот  /често и самия имот/ със собствени средства в продължение на десетилетия, а в последствие същия да се предостави безвъзмездно на друга община В повечето случаи новият собственик веднага го продава, тъй като няма никакъв интерес да го експлоатира, защото обекта или имота не се намира   на   нейна   територия   и   поддръжката   би   струвала   много   скъпо.
Всички частни държавни земи и части от горски фондове, обособени като вилни зони, да се предоставят безвъзмездно за стопанисване и управление на общината, на чиято територия се намират. По този начин дейността на общинската администрация по места ще бъде по-ефективна, а самите обитатели на тези вилни зони, ще бъдат обслужвани по- качествено.
Три процента от Данъка върху доходите на физическите лица, да бъде върнат на общините. Към днешна дата, чрез различни нормативни и поднормативни актове са вменени на Кметовете на общини над 120 броя задължения от най-различно естество, без да са обезпечени нито финансово, нито ресурсно. Всяко едно от тях касае пряко нуждите или интересите на гражданите и фирмите.
Пример: Законът за действия при бедствие и аварии, Законът за почвите, и др. В същото време, държавата намалява всяка година субсидиите за издръжка на общините на база на брой жители.
II. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

–    Да се коригира методиката за начисляване и събиране на местните данъци и такси, особено в частта „такса смет“. За да се постигне изпълнението на целите по чл.31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), е необходимо прилагане на нова методика за изчисление на дължима такса смет, която да ангажира и стимулира гражданите да събират разделно отпадъците в домакинствата. Да се прилага практиката: плащането на такса смет на база на големината на обитаваното жилище, респективно обект. Необходимо е въвеждането на нова стратегия по управлението на
отпадъците, а именно да се заплаща само това, което действително замърсява. Да се премине към подхода: „Замърсителят плаща!”.
–    Опасни отпадъци. Малките общини са безсилни да се справят сами с наследените от предишни периоди остатъци от пестициди и препарати за растителна защита. Масова практика е, същите да се „обезопасяват“ като се складират в дадено помещение, което се зазидва. С течение на времето обаче или това помещение става обект на взлом, или самите опаковки, в които се съхраняват тези вещества, стават негодни и препаратите се оказват в съприкосновение с пода, а оттам и с почвата, водата. Решението е: Ежегодно МОСВ или МС да съставят графици по степен на застрашеност и да предоставят суми за обезвреждане на тези опасни отпадъци. Графиците да се съставят на базата на актуална информация от всяка община за наличието и състоянието на такива отпадъци. Сумите да се изплащат на фирмите, обезвредили отпадъка, но едва след като съответната община потвърди посредством двустранно подписан протокол, че опасните отпадъци са евакуирани, а площадката, където са били съхранявани, е обезвредена и не съществува риск от отравяне на въздух, почва, води, животни и хора.

III. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
1. Необходимостта от изменение и допълнение на Закона за водите се налага по следните причини:
1. На основание § 133 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на  Закона за водите и във връзка със Списъка на находищата на минерални води– изключителна държавна собственост, които може да бъдат предоставени безвъзмездно на общините за управление и ползване, публикуван на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите на 30.12.2011 г., след подадено заявление от Кметове на общини, находищата на минералните води, намиращи се на територията на  съответната община се предоставиха за безвъзмездно управление и ползване за срок от 25 години.
Съгласно издадените от МОСВ Решения за безвъзмездно ползване на минералните води от Общините  и във връзка с изискванията на Закона за водите и Плана за управление на речните басейни в Източно- беломорския район, на кметовете на общините се вмениха всички произтичащи от нормативните и поднормативни актове задължения. Те са свързани със стопанисването и управлението на предоставените им минерални находища, както и в най-кратки срокове да ремонтират и поддържат за следващите 25 години, намиращите се в окаяно техническо състояние налични  водовземни съоръжения в тях, изключителна държавна собственост.
Конкретно: Какво е състоянието на сондажните съоръжения  и съществуващите водопреносни инсталации, предадени от държавата на община Стрелча:
За периода от изграждането на тази съоръжения, изключителна държавна собственост, държавата не е вложила нито лев, за да ги поддържа и съхрани като добър стопанин. Няма обособени  СОЗ съобразени с ЗВ, нито едно водовземно съоръжение не е оборудвано с главен водомер, не са изградени разпределителни шахти с водомерни устройства на водоползвателите, нещо повече – водомерите на големите водоползватели се намират единствено в района  техните обекти, което е предпоставка за злоупотреби и е грубо  нарушение на ЗВ и т.н. Не са отчуждени частни имоти, в чийто граници се намират някои от съоръженията. Държавата е била само консуматор, но никакъв стопанин. Неизпълнените ангажименти се прехвърлят на общините.
За да се предпазят от разпад и се съхранят водовземните  съоръжение и да се приведат в нормална експлоатацията според изискванията на  законодателя, Общините трябва да имат   финансов ресурс, непосилен, но необходим.
Община Стрелча от момента на предоставяне минералната вода за стопанисване и управление е изразходвала средства в размер на около 95 000,00лв, докато постъпленията са 380,00 лв. В момента сме в процедура по избор на изпълнител на неотложни ремонтни дейности на основния сондаж. Очаквани разходи – около 20 000 лв. Разходите са за  сметка на общинския бюджет. В същото време, претенциите на Държавата за такси по водовземане от обекти, собственост на Общината продължават, дори след решение на ВАС, в наша полза.

В тази връзка         ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗВ:

І. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите § 133 , ал.8 следната редакция:
1. С подписване на  Решението на Министър на  Околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост, от съответната община, всички издадени към тази дата разрешителни за водовземане  на минерални води от същото находище, да се считат  прекратени служебно .
По този начин ще се избегне тежката процедура по прекратяване на действащи разрешителни и издаване на нови, която  процедура в повечето случай е с продължителност над година.
Ще се елиминират няколко правни абсурда, от които най-фрапиращи са:
– Общински съвет на община взема решение за прекратяване на административен акт, издаден от орган на изпълнителната власт, в дадения случай на Министъра на околната среда и водите.
– Кметът на съответната община подава заявление за издаване на разрешително за водовземане сам до себе си.
– Откриване  на съгласувателни  процедури  с държавни институции, на които Общината вече е прекратила техните правомощия по този казус, без да  са налице нови обстоятелства. /Титулярът на разрешителното е същия, количеството е същото,  цената не е променена/.
– Ще се премахне практиката на служителите от съответните териториални  басейнови дирекции,  да удължават законовия срок за съгласуванията понякога с месеци, с което си действие,  удължават срока на действие на разрешителното издадено от самите тях и ощетяват финансово общините.
3. В Параграф 133 да се  конкретизира, кой орган получава таксите по корекция на количество минерална вода по издадено разрешително . Това е пропуск в законодателството и това трябва да се допълни в полза на Органа, утвърдил корекцията.     Мотиви:
– Исканото ново количество минерална вода е от свободния ресурс на минералното находище, предоставено за експлоатация от съответната община към дата на издаване на заповедта на министъра  за безвъзмездно ползване на минералните води от Общините. Стига се до абсурдна ситуация: От една страна Кмета не може да откаже ресурс защото има свободен такъв, от друга страна има вероятност да остане без воден ресурс за отдаване за придобиване на финансов приход, не зависимо от факта, че предварително е изпълнил ангажиментите по параграф 133.

ІІ. Да се дадат правни възможности на общините, придобили правото  на управление и безвъзмездно ползване на находища на минерални води, да кандидатстват по оперативни програми за до разкриване  на минералните находища, изграждане на СОЗ/ да бъдат включени мерки, по ОП ОС с конкретен бенефициент общините/.
Предложението е мотивирано и във връзка с Регионалната европейска политика за децентрализация на общините. Както е и обусловено от достатъчното задължения на общините без поемането на финансови задължения от страна на държавата.

2. Със средства на ПУДООС приоритетно да се финансират проекти за питейно-битово водоснабдяване: Съответната община кандидатства с документация – геоложки доклади, доказващи наличието на ресурс за задоволяване на нуждата от питейна вода. Проект за изграждане на водопровод – а ПУДООС одобрява и финансира изграждането на магистралния водопровод.

IV. Промени в ЗУТ
Да се преработи глава XXI от ЗИД на ЗУТ- недопускане и отстраняване на незаконно строителство, като се върне задължението на РДНСК за процедиране на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория. В малките общини, където липсва какъвто и да е финансов ресурс е вменено задължението по чл.225а, ал.З за принудително премахване на сградите, ако не се изпълни доброволно и за сметка на общината. После средствата не се възвръщат.

V. ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕДЖУ ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И МЕСТНА ВЛАСТ
Изпълнението на подписаните споразумения между Държава и НСОРБ да се отчита поне два пъти в годината ефективно, а не формално.
„Деня на диалога“ да се провежда в присъствие на изпълнителна власт, местна власт, бизнеса и народните представители от съответните региони. Тези срещи да се превърнат в действителен диалог, а не само с подписване на протокола за участие.