Начало Интервюта Красимира Русинова: Приоритети на ЦОП „Зора“ са превенция на отпадане от училище...

Красимира Русинова: Приоритети на ЦОП „Зора“ са превенция на отпадане от училище и на ранните бракове

СПОДЕЛИ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Реклама
финанси

Красимира Русинова, директор на ЦОП „Зора“-Панагюрище с обзор за изминалата година и какви приоритети и дейности предстоят през новата 2019 година

Г-жо Русинова, какво представлява Центърът за обществена подкрепа  „Зора“  в Панагюрище?

-Център за обществена подкрепа е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа.

Дейността на ЦОП е насочена към предоставяне на социални услуги на деца и родители в различни направления, с цел да се подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда.

Какви услуги предлагате в Центъра?

-Основните дейности в услугата са организирани в програми. Програмите се разработват в съответствие с идентифицираните потребности на децата и семействата в риск в общността.

В ЦОП “Зора” се предоставят услуги, по следните програми:

 • Програма за ранно детско развитие, семейно консултиране и подкрепа;
 • Програма за превенция на изоставянето/ разделянето на деца от биологичното им семейство и настаняването им в алтернативна грижа;
 • Програма за реинтеграция в биологичното семейство на деца, настанени в алтернативна грижа (настанени в резидентни услуги и в приемни семейства);
 • Програма за подкрепа и консултиране на семейства от общността;
 • Програма за работа с деца, жертви на насилие и техните родители;
 • Програма „превенция на ранните бракове“;
 • Програма за подкрепа на осиновяването;
 • Програма за подкрепа на приемната грижа на местно ниво;
 • Програма за индивидуална и групова работа с деца и младежи, настанени в резидентни услуги;
 • Програма за работа с деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
 • Програма за превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства.
 • „Фонд за подкрепа на семейства в криза“ като част от програмите по превенция и реинтеграция.
 • Консултиране, посредничество, застъпничество и придружаване за осигуряване на достъп на децата и семействата до здравни, образователни услуги, социално подпомагане, издаване на лични документи и др., достъп до услуги за семейно планиране, посредничество за подобряване на социалните ресурси на семействата, като дейности по всяка от програмите.
 • Други програми, в зависимост от потребностите на общността.

Какви са целите на Фонда за подкрепа на семейства в криза?

-Фондът за подкрепа на семейства в криза цели, предоставяне на финансова подкрепа на лица, потребители на услуги в ЦОП, които към момента на ползване на социалната/те услуга/и имат финансови затруднения поради безработица, временно влошено здравословно състояние или други субективни фактори.

Финансови средства могат да бъдат предоставени в полза на лицето при:

 • заплащане такса за издаване на лична карта,
 • покриване първоначалните разходи, като закупуване на памперси и пастьоризирано мляко за новороденото при установен риск от изоставяне на ниво родилен дом и др.
 • покриване първоначалните разходи, като закупуване на памперси и пастьоризирано мляко за новороденото, до получаване на първите доходи от майката, заявила намерение за изоставяне на детето, поради липса на първоначални финансови възможности на семейството за посрещането му и др.

По какъв начин могат да се използват услугите, предоставени от ЦОП?

Услугите в ЦОП могат да се ползват чрез:

 • получено Направление от ДСП/ОЗД
 • насочване от други институции
 • получена заявка от самозаявил се потребител

Какъв е броят на потребителите, ползвали услугите в ЦОП „Зора” за изминалата 2018-та година?

-За календарната 2018 год. общият брой на потребителите, ползвали услугите в ЦОП „Зора” – Панагюрище е 180, като за 150 потребители ползването на социалните услуги е приключено, а за 30 потребители предоставянето на договорените социални услуги продължи и през календарната 2019 год.

Колко и какви по вид превенции бяха извършени?

-През календарната 2018 г., съвместно с колеги от ОЗД/ДСП – Панагюрище са извършени 13бр. превенции на ниво родилен дом, а услуги в ЦОП са ползвали 8 непълнолетни майки.

Осъществени са и 43 еднократни психологически консултации, след подадени в ОЗД/ДСП – Панагюрище сигнали за деца и заседание на Комисията за взаимодействие при сигнал за дете в риск и последващи действия.

Какви бяха приоритетите на Центъра за 2018 година?

– През 2018 г. ЦОП работи по четири приоритетни направления, а именно:

Приоритет I – Дейности в посока превенция на отпадането от училище.

Чрез извършване на мобилна социална работа,  ЦОП «Зора» предостави услуга „Училищна подкрепа” – групова работа на ученици от 2 до 6 клас в гр. Стрелча, с. Попинци и с. Поибрене.  Общият брой на обхванатите деца през учебната 2017/2018г. е 33, а през учебната 2018/2019г. е 42.

ПриоритетII – Реализиране информационна кампания «Вредата и ползата от смарттехнологиите»  в училищната мрежа на територията на община Панагюрище и гр. Стрелча с целева група ученици от 1 до 4 клас.

Реализирани бяха 6 бр. ИС с деца от целевата група в СУ «Нешо Бончев», ОУ «20-ти Април», ОУ «проф. Марин Дринов» и НУ «Паисий Хилендарски» гр. Стрелча, като са информирани 456 подрастващи и саразпространени около 500 тематични брошури.

ПриоритетIII – Реализиране на информационна кампания „Превенция на изоставянето на деца“ с целева групадеца и млади хора във възрастова група от 13 до 18 години, живеещи на територията на градовете Панагюрище, Стрелча и с. Поибрене.

Реализирани бяха 4бр. информационни срещи, съответно в ПГИТМТ – Панагюрище, в с. Поибрене и в градовете Панагюрище и Стрелча. Общият брой на информираните деца и лица е 90 и са разпространени 100 бр. информационни брошури.

ПриоритетIV –  Индивидуална и групова работа с родители и/или лицата полагащи грижа за детето

По този приоритет ЦОП работи целогодишно, предоставяйки индивидуални социални услуги на родители и/или лицата полагащи грижа за детето.

Какви информационни кампании бяха проведени?

-През месеците октомври и ноември ЦОП се включи като партнираща организация при изпълнението на Национална програма „Заедно за всяко дете – 2018“ по проект на СУ „Нешо Бончев“ „Заедно за нашите деца“.

В тази връзка ЦОП разработи и представи пред родители темите „Семейно планиране и защо децата трябва да учат“ и „Модели на семейното възпитание“.

През април 2019г. предстои провеждането на още една информационна среща с родители на тема „Превенция на ранните бракове“.

През 2018г. ЦОП има реализирани две съвместни дейности с МКБППМН/ОА-Панагюрище –  Световенден без тютюнопушене, реализиран под мотото „Вземи бонбон вместо цигара“ и Световенден на интернет, като бе осъществена информационна среща с деца от 6 и 7клас на ОУ „ Отец Паисий“, с. Попинци. Съвместно инициираната, подготвена и реализирана от ДСП/ОЗД и ФСПО/ЦОП «Зора» информационна кампания по «Приемна грижа» на територията на гр. Панагюрище и гр. Стрелча.

А мероприятия?

-Мероприятията и инициативите през  2018г. бяха:

 • «Помощници на Баба Марта» – участвали са 28 деца от общността.
 • «Шарен, шаренВеликден» – участвали са17 деца от общността.
 • Ваканционен пакет 2018 «Мога и сам» в гр. Панагюрище –участвали са 45 деца от общността.
 • „Работилница на Дядо Коледа”, където бяха изработени изделия за традиционния ежегоден Благотворителен Коледен базар на БЧК/БМЧК – участвали са общо 36 деца от общността.
 • Международните дни на детската книга, на детето, Денят за ликвидиране на неграмотността, Денят на толерантността и Щъркеловден, по инициатива на БАОО (Българска Асоциация Осиновени и Осиновители).

Какви дейности са заложени за новата 2019-та година?

-През 2019 г. ЦОП ще реализира своята дейност отново по четири приоритетни направления, а  именно:

 • ПриоритетI– Дейности в посока превенция на отпадането от училище.
 • ПриоритетII – Реализиране информационна кампания «Популяризиране дейността на ЦОП» във високорискови общности на територията на община Панагюрище и гр. Стрелча с целева група родители на деца в училищна възраст и млади хора в извън училищна възраст.
 • ПриоритетIII – Реализиране на информационна кампания „Превенция на ранните бракове“ с целева група родители и млади хора от община Панагюрище и гр. Стрелча.
 • ПриоритетIV– Реализиране на информационна кампания „Защо детето трябва да посещава детска градина и училище“ с целева група родители на деца от 5 до 7 годишна възраст на територията на гр. Панагюрище.

Какви инициативи и мероприятия планирате през 2019-та?

-Това са реализиране на мероприятия „Помощници на Баба Марта“, „Шарен, шарен Великден“ и „Помощниците на ДядоКоледа», както и отбелязване Международните дни на детската книга, на детето, Деня за ликвидиране на неграмотността, Щъркеловден и Световния ден за борба срещу СПИН.