Начало Интервюта Красимира Русинова: ЦОП работи целогодишно с деца в задължителна училищна възраст

Красимира Русинова: ЦОП работи целогодишно с деца в задължителна училищна възраст

СПОДЕЛИ

С дирекотра на ЦОП“Зора“ в Панагюрище Красимира Русинова разговаряме за стартиралата лятна програма за работа с деца, за предлаганите целогодишно услуги в Центъра и резултатите от сътрудничеството между специалистите в ЦОП и педагозите от училищата.

Госпожо Русинова, какво предстои през лятото в ЦОП „Зора“?

От 20.06.2014г. в ЦОП”Зора” започна реализирането на Ваканционния пакет 2014 „Искам да знам – мога и сам”, с участието на деца, потребители на услуги в ЦОП и деца от общността, като достъпът на децата от общността през летния период е свободен. Предлаганият от Центъра „Ваканционен пакет 2014” ще приключи на 12.09.2014г.

Каква е целта на този пакет от дейности?

Основната ни цел е дадем възможност за осмисляне на част от свободното време на децата през летните месеци, а времето на децата, посетили Центъра да бъде ангажирано с разнообразни дейности, съобразно техните възрастови особености, предпочитания и възможности в безопасна и сигурна среда.

А предлага ли се през лятото услугата „Училищна подкрепа“?

Услугата „Училищна подкрепа” през летен период се предлага на деца в задължителна училищна възраст, под формата на групова програма с модул „Искам да знам” и е насочена към повишаване мотивацията и интереса за придобиване и затвърждаване на знания и повишаване самочувствието на детето.

Модул „Искам да знам” има за задача да затвърди вече усвоените от децата знания и да поддържа интереса, мотивацията и положителната нагласа за усвояване на новости.

IMGP3652 IMGP3621

 

 

 

Услуга „Ателиета по интереси” през летен период се предлага под формата на групова програма с модул „Мога и сам” и е насочена към ефективно ангажиране свободното време на децата с дейности по техен избор и изграждане на социални и битови умения.

Модул „Мога и сам” има за задача да подпомогне децата за по-ефективно използване на свободното време, както предоставя възможности за занимания по интереси, както и да повиши усещането им за самостоятелно справяне с предизвикателства.

IMGP3445 IMGP4055

 

 

 

 

 

Кога се провеждат дейностите от „Ваканционен пакет“, има ли интерес и имате ли вече проведени занятия?

Ваканционният пакет се предлага всеки петък от 10.30 до 12.30ч. на територията на Центъра и включва услуги «Училищна подкрепа» и „Ателие по интереси”.

До този момент са проведени 3 занятия, като общия брой на децата взели участие в занятията е 32 деца. Трябва да отбележа, че ЦОП работи целогодишно с деца в задължителна училищна възраст.

През учебната 2013-2014година, на база двустранно подписани споразумения с директорите на училищата в гр. Панагюрище и със съдействието на педагогически съветници и учители, социалните работници от Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище имаха възможността да реализират иновативен метод в социалната работа, а именно предоставяне на социални услуги в училищна среда.

Колко деца са включени в „Училищна подкрепа“ ?

По предварително изготвени и съгласувани графици, през изминалата учебна година социални работници от ЦОП предоставяха услуга „Училищна подкрепа” на деца, посещаващи следобедни занималня и подготвяха за разглеждане теми по заявка от класните ръководители в часа на класа.

114710 IMGP4380 IMGP3780

Общият брой на обхванатите деца от различните възрастови групи, посещаващи следобедни занималня е приблизително 220, а общият брой на подготвените и разгледани теми по заявка на класните ръководители са около 20. Обхванатите ученици от различните класове е малко над 400.

Каква е целта на взаимното сътрудничество между ЦОП и педагозите от училищата?

Основната цел на взаимното сътрудничество между педагогическия състав в училищната мрежа и социалните работници от Центъра, бе да насочим и концентрираме вниманието и интереса на учениците към актуални проблеми от училищния живот и обществото, както и да ангажираме вниманието, времето и интереса на децата, а до известна степен и да разнообразим учебната дейност, чрез предоставяне на целенасочени занимания в области, различни от учебното съдържание. Получените обратни връзки от преподавателите, ми дават основание да направя извода, че чрез извършване на социална работа в училищна среда сме успели да предизвикаме целенасочен интерес за участие на подрастващите в предлаганите им дейности, като паралелно с това сме допринесли както за обогатяване на познавателния опит на децата, така и за повишаване на възпитателния ефект у учениците.