Начало Култура Набират кандидати за Дриновска стипендия

Набират кандидати за Дриновска стипендия

СПОДЕЛИ

Учредената от Община Панагюрище и “Асарел-Медет” АД стипендия на името на проф. Марин Дринов е за студенти от община Панагюрище, които се обучават във висше учебно заведение в чужбина.

            Стипендията се отпуска ежегодно – за периода на учебната година.

            Размерът на годишната стипендия е 2000 евро. Средствата се изплащат ежемесечно, като се разпределят на равни вноски, съобразно броя на учебните месеци.

            Средствата за изплащане на стипендията се осигуряват от “Асарел-Медет”АД, чрез сключване на дарителски договор с Община Панагюрище.

            За стипендията могат да кандидатстват:

  • студенти, родени и жители на община Панагюрище;
  • студенти от всички специалности, които се обучават в редовна форма във висше учебно заведение в чужбина, както за бакалавърска, така и за магистърска степен;
  • студенти, които са завършили предходната учебна година с успех не по-нисък от мн.добър 5.00 (или при процентната система на оценяване в някои западни висши учебни заведения – над 50%).

Кандидатът с най-висок успех е с предимство пред останалите, при равни други условия.

Степенувани критерии за подбор при еднакъв успех на кандидатите – предимство по приоритети при равни други условия:

А/ Кандидати с изявени постижения в областта на образованието и изкуството – призови класирания (до 5 години преди датата на кандидатстване) от олимпиади, конкурси, фестивали и други, които са удостоверени с грамоти, дипломи, сертификати за награди.

Б/ Пълни сираци или кандидати, останали с един родител или с родител-пенсионер по болест.

В/ Деца на бивши работници-пенсионери или настоящи работници на “Асарел-Медет” АД.

 

Необходими документи:

  1. Уверение за успех от висшето учебно заведение (на български език, преведено от лицензиран преводач);
  2. Препоръка от преподавател във висшето учебно заведение (на български език, преведено от лицензиран преводач);
  3. Удостоверение за постоянно местожителство;
  4. Копие от удостоверение за раждане;
  5. Копия на грамоти, дипломи, сертификати за награди и други – по желание на кандидата.

Молбите за кандидатстване се подават в свободен текст, ведно с всички необходими документи, в Общинска администрация – Панагюрище, Център за услуги и информация на гражданите (партер) за входиране.

Краен срок за подаване на молбите – 30 септември 2013 година.

Кметът на община Панагюрище със Заповед назначава комисия за разглеждане на молбите и определяне на носителя на Дриновската стипендия за учебната 2013 – 2014 година в срок от 3 до 7 октомври.

В комисията задължително участват официални представители на Община Панагюрище и на “Асарел-Медет” АД. Комисията разглежда постъпилите молби и определя носителя на стипендията със специален протокол от заседанието, което се провежда в срок от 9 до 12 октомври.

Присъждането на стипендията става със Заповед на Кмета на община Панагюрище въз основа на представения от комисията протокол за определяне на носителя.

Между Община Панагюрище и носителя на стипендията се сключва договор за предоставяне на Дриновската стипендия, в който се определят взаимните ангажименти на страните.

Връчването на стипендията от Изпълнителния директор на “Асарел-Медет” АД става на тържествена церемония, организирана от Кмета на община Панагюрище на 20 октомври – рождения ден на проф. Марин Дринов.

Статутът на поименната студентска стипендия “Проф. Марин Дринов” е приет на заседание на Общински съвет – Панагюрище с Решение №281 от 23 юли 2009 година.