Начало Местна власт Община Панагюрище отчита изпълнението на проекта за саниране на  многофамилни жилищни...

Община Панагюрище отчита изпълнението на проекта за саниране на  многофамилни жилищни сгради

СПОДЕЛИ

Община Панагюрище организира официална церемония за откриване на обекта по проекта за саниране на многофамилни жилищни сгради. Началото на церемонията по рязане на трикольора ще бъде дадено на 31 август 2021 г. от 10.00 часа на откритото пространство на ул.“Олга Брадестилова“ №18.

Изпълнението на дейностите се осъществява по проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“. Той е одобрен по процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище”, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В церемонията по „Откриване на обекта“ ще участват Никола Белишки, Кмет на община Панагюрище, членове на екипа по проекта, общински съветници, местни институции и организации, граждани, представители на печатни и електронни медии, фирми-изпълнители на строителните дейности, строителен надзор и др.

След церемонията ще се проведе и заключителна пресконференция, за оповестяване на резултатите от изпълнението на проекта, както и информация относно очаквани резултати.

Пресконференцията ще се проведе в Камерна зала на Театър Дом-паметник на ул. „Петър Карапетров” №1 от 10.30 ч.