Начало Общество Община Панагюрище се е стопила с 3179 души за последните 10 години

Община Панагюрище се е стопила с 3179 души за последните 10 години

СПОДЕЛИ

От 25263 души през 2011 г., населението на община Панагюрище към септември 2021 г е 22084 или с други думи – стопили сме се с 3179 души. Това сочат данните от последното преброяване на населението. Отрицателният прираст за общината ни е -12.6%.

Националният статистически институт  съобщи официално данните от направеното преброяване на населението през есента на 2021 година. Това е 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Преброяванията се провеждат на всеки десет години, за да се представи детайлна картина на населението и условията, при които то живее и показват промените през десетилетията между преброяванията, припомнят от НСИ.

Реклама

Населението в Панагюрско,

което е в трудоспособна възраст е 58,3%, хората над трудоспособна възраст са 28,8%, а под трудоспособна възраст са 12,9.

 

Ето и някои данни за област Пазарджик:

 

Брой и прираст на населението

 Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789, а на територията на област Пазарджик е 229 814. Жените в областта са 118 228 (51.4%), а мъжете 111 586 (48.6%), или на 1000 жени се падат 944 мъже.

В периода между последните две преброявания населението в областта е намаляло с 45 734 души, или с 16.6%.

Териториално разпределение на населението

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 градове и
5 000 села. В градовете живеят 4 782 064 души, или 73.3%, а в селата – 1 737 725 души, или 26.7% от населението на страната.

С население над 100 хил. души са шест града в страната (София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора), в които живеят 34.5% от населението на страната, или всеки трети. Най- малкият град е Мелник с население 161, а най-голямото село е Лозен (област София) с население 8 063 лица.

Населените места без население са 199. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кюстендил – съответно 69, 64 и 11.

Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души – 2 561.

Най-голяма по размер остава област София (столица) с население 1 274 290, следвана от областите Пловдив (634 497), Варна (432 198) и Бургас (380 286). В четирите най-големи области живее 41.7% от населението на страната. Най-малка е област Видин с население 75 408, или 1.2% от населението на страната.

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). Общо за двадесет области намалението е над средното за страната (-11.5). Най-малка загуба на население има при областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%).

Във всички общини в област Пазарджик, също се наблюдава намаление на населението, като най-малко е в общините Сърница (-4.4%), Велинград (-7.8%) и Стрелча (-10.3%).

С най-голямо намаление на населението е община Брацигово – минус 23.8%, следвана от общините Пещера (-22.0%) и Батак (-20.8%).

Възраст

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

В регионален аспект делът на най-възрастното население варира от 19.6% за област София (столица) до 31.5% за област Видин. В общо 21 области този дял е по-голям от средния за страната.

Най-висок е делът на младото население в областите Сливен (18.7%), Бургас (15.3%) и Ямбол (15.0%), а най-нисък е в Смолян (11.0%), Видин (11.5%) и Габрово (11.7%).

Делът на населението в активна възраст (15 – 64) е най-висок в област София (столица) – 65.8% от населението на областта. Общо в осем области този дял е по-висок от средното за страната.

В област Пазарджик процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.7%, а на мъжете – 19.0%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 53 966 души, или 23.5% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 5 510, или с 11.4%.

Населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години е 143 603 души, или 62.5%. Спрямо 2011 намалява с 43 792, или с 23.4%.

Делът на най-младото население намалява от 14.4% през 2011 г. на 14.0% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 – 14 намалява от 39 697  през 2011 г. на 32 245 през 2021 г., или с 18.8%.

За област Пазарджик коефициентът на възрастова зависимост (отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години) е 60, а коефициентът на демографско заместване (съотношението между броя на влизащите в
трудоспособна възраст 15 – 19 години и на излизащите от трудоспособна възраст 60 – 64 години) е
53.1.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните

промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране[1]. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 133 533 души, или 58.1% от населението на областта. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява с 37 301 хил., или с 21.8%. Мъжете са 71 336, а жените – 62 197.

Най-висок е процентът на трудоспособното население в общините Сърница – 66.6% и Ракитово – 61.4%, а най-нисък е в община Брацигово – 52.6%.

Населението над трудоспособна възраст е 61 878 души, или 26.9%, а под трудоспособна възраст – 34 403 души, или 15.0% от населението на областта.

Най-много лица над трудоспособна възраст има в общините: Брацигово (35.1%), и Белово (33.9%) и съответно най-малък е процентът в тази категория в общините: Сърница (18.5%) и Ракитово (19.7%).

Според Преброяване 2021 най-много млади хора има в община Ракитово (18.9%) и съответно най-малък е процентът в община Белово (10.9%).