Начало Местна власт Община Панагюрище ще освободи от такса смет читалищата

Община Панагюрище ще освободи от такса смет читалищата

25
0
СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

През 2015 година няма да има промяна в размера на таксата за битови отпадъци

ob6tina-panagiuri6te-pa121

Община Панагюрище вероятно ще освободи читалищата от Панагюрище от такса „смет“ за следващата година. Това стана ясно на последното заседание на комисията по бюджет и икономика, което се проведе в петък. Това е единодушното мнение на икономическата комисия към общинския съвет в Панагюрище, което бе изразено с гласуване по повод писмо с това искане от осем духовни средища от общината. Гласуването на това решение ще бъде на предстоящото заседание на общинския съвет. Кметът на общината не е внесъл предложение за промяна в размера на таксата за следващата година, което значи, че промяна през следващата година няма да има.

Припомняме, че след решение на местния парламент, през 2014 година детските градини и читалищата на територията на община Панагюрище не плащат такса смет . Идеята е тези институции да вземат глътка въздух в условията на финанасова криза. Анализите са показали, че освобождаването им няма да повлияе на приходите от този налог в бюджета за следващата година. Снощи предложението бе одобрено на заседание на комисията по образование, младежки дейности и спорт, а общинският съвет ще се произнесе на предстоящата сесия.

Общинският съвет има нормотворческа компетентност в областта на определяне на местните данъци и такси. Затова той има правомощието да приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Наредбата е нормативен акт от местно значение и се приема и контролира при спазване правилата на Административнопроцесуалния кодекс и на Закона за местното самоуправление и местната администрация. С наредбата се урежда редът за определяне и заплащане на таксата за битови отпадъци.
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет. Размерът на таксата се определя от Общинския съвет за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.