Начало Местна власт Община Панагюрище спечели нов проект в сферата на социалните дейности

Община Панагюрище спечели нов проект в сферата на социалните дейности

СПОДЕЛИ

За подобряване качеството на услугите на Домашен социален патронаж, Община Панагюрище сключи Договор за съвместна дейност № РД04-60/20.05.2024 година с Фонд „Социална закрила“ за реализиране на проект „Доставка на професионално кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж – община Панагюрище”.

По проекта се предвижда да се закупи професионално кухненско оборудване и обзавеждане, с което да се дооборудва кухненския блок на Домашен социален патронаж, в който се приготвя и доставя здравословна и разнообразна храна за потребителите на Домашен социален патронаж, крайните получатели на топъл обяд по проект „Топъл обяд в община Панагюрище”, по договор № BG05SFPR003-1.001-0174-С01, по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 година и за потребителите от различни целеви групи на комплексите от социални услуги Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга”, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Мина”, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян” и Център за работа с деца на улицата „Надежда”.

Одобреният проект е на стойност 49 991,00 лева, от които 39 492,89 лева от Фонд „Социална закрила“, а 10 498,11 лева е съфинансирането от Община Панагюрище.

В резултат на закупуване на нови съвременни енергоспестяващи електроуреди за приготвяне на храна и дообзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж, се очаква да се създаде ефективна, модернизирана и оптимизирана работна среда, с което да се повиши мотивацията на работещите в кухненския блок на услугата, както и да се осигури по-бързото приготвяне на храната и достигането й до потребителите във всички населени места на територията на община Панагюрище.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 09.12.2024 година.