Начало Местна власт Община Стрелча започна прием на документи за социална услуга „Асистентска подкрепа“

Община Стрелча започна прием на документи за социална услуга „Асистентска подкрепа“

СПОДЕЛИ
Чачов
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Реклама
Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
Община Стрелча  в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 20.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
•    лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
•    деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:
•    Заявление-декларация /по образец/;
•    Документ за самоличност (за справка);
•    Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза, етапна епикриза и др. (копие);
•    Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).
Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 2 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.
Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават в „Център за административно обслужване“, в сградата на община Стрелча, пл. „Дружба“ № 2, от 20.01.2021 г.  всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа.
Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Стрелча
За допълнителна информация тел. 03532/2020 – Дирекция „Специализирана администрация“ в община Стрелча.Заявление декларация потребител>>>

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”
Община Стрелча  в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 20.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
•    лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
•    деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:
1.    Заявление – декларация (по образец):
2.    Документ за самоличност (за справка);
3.    Автобиография;
4.    Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
5.    Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
6.    Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.
С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 6 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 3-ма потребители.
Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 20.01.2020 г. в „Център за административно обслужване“, в сградата на община Стрелча, пл. „Дружба“ № 2, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа.
Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на община Стрелча.
За допълнителна информация тел. 03535/2020 – Дирекция „Специализирана администрация“ в община Стрелча.