Начало Местна власт Общината с план за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално...

Общината с план за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално положение

СПОДЕЛИ
restorant

По време на редовното заседание на Общински съвет–Панагюрище заместник-кметът Галина Матанова представи  План за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за периода 2018-2020 година.

„ С настоящия План екипът на ресор „Хуманитарни дейности“ имаме за цел да определим местните приоритети за решаване на потребностите на уязвимите групи в общината и чрез реални дейности да спомогнем за по-ефективното им включване във всички сфери на обществения живот.“ – подчерта Матанова.

„Ние нямаме амбицията да дадем готови решения на всички възможни проблеми, с които се сблъскват уязвимите групи. С Плана се опитваме да дефинираме и изведем на преден план онези проблеми, към които обществото е особено чувствително и чието разрешаване е от съществено значение за превръщане на общината ни в място, което реализира на практика активна интеграция и подкрепа на нуждаещите се.“, каза още заместник-кметът „Хуманитарни дейности“.

В документа е представен и анализ на ситуацията в община Панагюрище, в приоритетните области на интеграционната политика: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, недискриминация и равни възможности, култура и медии, за периода 2015 – 2017 година, в резултат на предоставени данни от участвалите в процеса заинтересовани страни – дирекция „Социално подпомагане“, дирекция „Бюро по труда“, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви, социалните услуги, образователните услуги, културните институции и други структури на местната власт, като са отчетени постигнатите успехи, работещите добри практики и механизми, както и дефицитите, но и възможностите за напредък на интеграционните политики на територията на община Панагюрище.

Въз основа на отчетените резултати и извършените констатации са направени редица изводи, които отразяват актуалните проблеми на маргинализираните групи, пред които е изправена Община Панагюрище. Интеграцията е двустранен процес. Желанието за промяна и самоосъзнаването за предприемане на активни действия и участие на българските граждани от ромски произход е от ключово значение“ – каза Галина Матанова.

Планът бе приет от общинските съветници с пълно единодушие и изразена положителна оценка за новия стратегически документ от председателя на постоянната комисия по здравеопазване, социална и етническа политика.