Начало Общество Общинската епизоотична комисия с мерки срещу болестта „син език“

Общинската епизоотична комисия с мерки срещу болестта „син език“

СПОДЕЛИ
restorant

d1e902c477223808c67b835477ff18fa_editedСин език или Заразна катарална треска по овцете е вирусно заболяване по домашните и дивите преживни животни. Заболяването не може да се предава от животните на хората. Болестта “син език” не носи никаква опасност за живота и здравето на хората.

На територията на община Панагюрище няма регистрирани случаи на заболяването. Населените места в общината попадат в зоната за наблюдение.

Във връзка констатирани огнища на заболяването Син език по преживните животни в някои райони на Република България и въз основа на Заповед № РД 11-1154/16.07.2014 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), членовете на общинската епизоотична комисия към община Панагюрище на заседанието си от 24.07.2014 г. разработиха и приеха мерки за недопускане на заболяването син език по преживните животни на територията на община Панагюрище.

1. Задължения на собствениците/ползвателите на животновъдни обекти (ЖО) за отглеждане на преживни животни:

ü  Несключилите договор с практикуващ ветеринарен лекар, сключат такъв в срок до 25.07.2014 г.;

ü  Не закупуват преживни животни с неизвестен здравен статус и произход, както и непридружени с ветеринарно-медицински свидетелства;

ü  Всички възприемчиви животни да се изкарват на паша от 08.00 ч. до 19.00 ч.;

ü  Извършват периодична обработка на животните с препарати с репелентно действие;

ü  Превозните средства, в които ще се превозват животните, да са третирани с позволени инсектициди и препарати с репелентно действие след адекватното им почистване и дезинфекция на мястото на натоварването на животните;

ü  Осигурят добро ниво на мерките за био-сигурност на фермите/недопускането на кръвосмучещи насекоми;

ü  Осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта ПТС;

ü  Спазват плановете за дезинфекция и дератизация на помещенията в обекта;

ü  Съхраняват труповете на умрели животни в изолирани/закрити и други помещения до вдигането им от екарисаж;

ü  При констатиране на заболели животни с клинични признаци на заболяването, да сигнализират обслужващият ги ветеринарен лекар.

 

  1. Задължение на кмета на община Панагюрище:

ü  След получаване на заповедта на Областния управител, с която са определени мерките за заболяването да актуализират при необходимост състава на общинските епизоотични комисии и разпоредят свикването им в срок от 24 ч. с цел набелязване на конкретни мерки на територията на съответната община.

ü  Изпълняват изискванията на чл. 133 от ЗВД.

ü  Разпоредят на кметовете на кметства, съобразно своите правомощия, да :

*Осъществяват контрол при изпълнение на мерките, приети на заседание на общинската епизоотична комисия;

*Контролират забраната за непровеждането на пазари и изложби на едри и дребни преживни животни на територията на селището;

*Организират извършване на преброяване и регистрация на едрите и дребните преживни животни, отглеждани в селището, като по време на преброяването срещу подпис на стопаните ги запознават с приетите мерки (техни задължения);

*Не допускат загробване на трупове на умрели животни;

*Не разрешават придвижването, пашата и водопоя на неидентифицирани/маркирани животни на територията на землището на населеното място.

 

3. Задължения на началника на РУ Полиция – гр. Панагюрище:

Да разпореди:

ü  Оказване на необходимото съдействие на служителите на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) при изпълнение на служебните им задължения;

ü  Оказване на съдействие на кметовете на кметства за недопускане на търговия и изложби с живи животни на територията на селището;

ü  Осигуряването на охрана на животновъдни обекти при съмнение и потвърждаване на заболяването.

 

  1. Задължения на Сдружение на ловците и риболовците „Глиган“:

По време на ловен излетпри откриване на болни и умрели диви преживни животни да се уведомява кмета на населеното място и официалния ветеринарен лекар на общината.

 

6. Задължения на Директора на ДГС – Панагюрище:

Да разпореди при обхода на територията на ДДС и ДЛ и откриване на болни и умрели диви преживни животни да се уведомяват официалния ветеринарен лекар на общината.

 

7. Задължения на ОП „Чистота“:

Да разпореди засилен контрол на регламентирани сметища по отношение недопускане изхвърляне и загробване на биологични материали/трупове на животни. При откриване на такива, да сеуведомява кмета на населеното място и официалния ветеринарен лекар на общината.

9. Представител на РЗИ:

            Осигурява информация на собствениците на селскостопански животни по отношение на разрешените от Министерство на здравеопазването биоциди и тяхното приложение.

 

  1. Жителите на община Панагюрище.

ü  При разходки сред природата и откриване на болни и умрели преживни животни да уведомяват кмета на населеното място и/или подадат сигнал на тел./факс № 034 444-212 и на e-mail : RVS_13@nvms.government.bg на ОДБХ.

ü  При констатиране на екологични замърсявания и нарушения сигнализират РИОСВ на „зелен телефон” № 034 441 875 в работно време и 0885 301 066 в извън работно време и почивни дни и на e-mail:riewpz@riewpz.org.