Начало Местни избори`2019 Общинските съветници в Стрелча с декларация срещу кандидат-кмета Чачов

Общинските съветници в Стрелча с декларация срещу кандидат-кмета Чачов

СПОДЕЛИ
Чачов
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Общинските съветници в Стрелча излязоха с декларация, в която опровергават отправените, по думите им, клевети от кандидатът за втори кметски мандат Стойно Чачов по време на предизборната му кампания. Публикуваме без редакция:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЗА МАНДАТ 2015-2019
СРЕЩУ КЛЕВЕТИТЕ, ОТПРАВЕНИ ОТ КАНДИДАТ-КМЕТА СТОЙНО ЧАЧОВ ПО ВРЕМЕ НА
ПРЕДИЗБОРНАТА МУ КАМПАНИЯ

Уважаеми съграждани,

Злоупотребата с доброто име на общинските съветници изисква публично обсъждане на поставените въпроси, за да се ограничат публикациите и твърдения с неверни и клеветнически изявления от страна на кандидата за кмет на община Стрелча – г-н Стойно Чачов.

Свободата на изразяване и свободното разпространиние на информацията, дори когато това включва критика, са от съществено значение за нашето общество, както и за прогреса му.

Бихме желали да опровергаем публично твърденията, тиражирани от въпросния кандидат за кмет.

Във връзка с това излагаме позицията си по засегнатите въпроси и предизборната кампания, изградена върху една мантра – „Общинският съвет ми попречи“.

Твърденията са:

Добрата финансова политика и дисциплина на Общината, погасените задължения.
Въпреки предизборните обещания през 2015г., при встъпването си в длъжност „Кмет на община Стрелча“, г-н Чачов не извърши независим финансов одит от Агенция Държавна финансова инспекция в Общината. По този начин не предостави нито на Общински съвет, нито на гражданите на Общината достоверна и точна информация за размера на задълженията от предходния мандат.
В продължение на няколко месеца пред Общински съвет бяха представяни различни справки на задълженията, започващи от 1 050 000,00 лв. до 1 500 000,00 лв..
В тази връзка, към днешна дата, не е възможно да бъде посочена точната сума за погасените или непогасените задължения от предходния мандат.
Къс средата на 2018 г., по данни на Министерство на финансите, Община Стрелча е в списъка на общини с най-негативни тенденции по показателите за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност /докладът е достъпен на сайта на МФ/.
През мандата са извършени две проверки от Агенция Държавна финансова инспекция, една от които е по сигнал от Общински съвет – Стрелча. При проверките са установени 13 нарушения и са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения и 2 акта за начет, за установени вреди на обща стойност 102 188,00 лв.. /Данните са достъпни на сайта на АДФИ/.
За 3 години от мандата, т.е. до август 2018 г., Общината е сключила договори за консултански и проектански услуги на обща стойност 156 000,00 лв.. Вие виждате ли реално извършени действия по тези договори?
За информация на гражданите, Общинският съвет не е приел отчетите за изпълнението на бюджетите на Общината за 2017г. и 2018г., като основните мотиви за това са нецелесъобразно и незаконосъобразно изразходвани публични средства и неизпълнение на Решения на Общинския съвет, за което надлежно са уведомени компетентните органи.
В това ли се изразява добрата финансова дисциплина на г-н Чачов, който от 7 месеца не е посещавал заседания на Общински съвет – Стрелча?

Сметосъбираща и сметоизвозваща техника.
През м. април 2019г., от ДФ “Земеделие“, по сметките на Община Стрелча постъпва сумата от 512 773,42 лв., в резултат на заведени в предходния и приключили през настоящия мандат съдебни дела. С докладна записка от месец май директорът на ОП “БКС и ОИ“ уведомява Кмета на Община Стрелча и Общински съвет – Стрелча за необходимостта от закупуване на сметосъбираща техника.
С предложения с вх.№162/10.06.2019г. и вх.№182/11.07.2019г. от Кмета на община Стрелча е поискано Общински съвет да одобри разход за закупуване на сметосъбиращ автомобил – втора употреба на стойност 100 000,00 лв..
Предложенията са разглеждани на три заседания на Постоянни комисии – на 18, 22 и 25 юли 2019г.. Г-н Чачов не присъстваше на нито едно от заседанията, сигурно воден от „огромната загриженост“ към проблемите на община Стрелча! На последното заседание на 25.07.2019г., заедно с представителите на Община Стрелча, директорът на ОП „БКС и ОИ” и общинските съветници се обединихме около решението да бъде закупен нов сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил, отговарящ на екологичните потребности и нужди на община Стрелча, и, съответно, с необходимите технически характеристики, като по този начин ще бъде решен проблемът със сметоизвозване поне за близките 10 години /Документи: Протоколи от Постоянни комисии на 18,22 и 25 юли/.
Към настоящия момент проблемът с нередовното извозване на отпадъците се дължи изцяло на „управленските“ решения на ръководството на Общината. Съмнителен и притеснителен е фактът, че точно по време на предизборна кампания, Общината е „зарината с боклуци“.

„Дал съм на НЧ „Просвещение – 1871” 30 000,00 лв. за погасяване на задълженията им.
Общински съвет – Стрелча, със свои Решения № 675 и 694 от 25.07.2019 г. предоставя допълнителна субсидия на НЧ „Просвещение – 1871”, в размер на 29 856,79 лв. за покриване на главница и лихва по наложен обезпечителен запор на сметката на Читалището.
„Не Кмета е дал парите на Читалището“, а Общинският съвет е взел решение, а кметът го е изпълнил.
С Решение 579 от 31.10.2018г., Общински съвет – Стрелча предоставя на Читалището допълнително целево финансиране в размер на 2000,00 лв. за закупуване на сценично осветление и театрални реквизити.
С Решение 590 от 28.11.2018г. , Общински съвет – Стрелча предоставя на Читалището допълнително целево финансиране в размер на 2800,00 лв. за закупуване на народни носии на танцов състав „Усмивки”.

И твърдението „Давам 1 000,00 лв. на всяко новородено дете“ не отговаря на истината.
Средствата се отпускат по реда на Правилник, който е приет от Общински съвет – Стрелча с мнозинство от 13 съветника. Средствата, които се отпускат на семействата, са средства на всеки един жител на Общината, който редовно си плаща данъците, не са лични средства на кмета. /За справка – Решение № 17/23.12.2015 г./.
Извън семействата, които отговарят на условията на Правилника, Общинският съвет с нарочни решения е подпомогнал други 19 деца. /За справка – Решения №258/22.12.2016г., №266/31.01.2017г., №350/29.06.2017г., №476/27.02.2018г., 632/27.02.2019г., № 684/25.07.2019г./.

„Безплатна детска градина за всички деца“.
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча се приема само и единствено от Общински съвет – Стрелча. Измененията в частта за безплатна детска градина са приети от Общински съвет – Стрелча с мнозинство от 13 съветника. Средствата, които покриват издръжката на децата в детската градина са изцяло от бюджета на Общината, местни дейности, където постъпленията се формират от заплащането на данъци и такси от жителите на тази Община, т.е. от всеки един от нас. /За справка – Решение № 15/23.12.2015 г./.

„Подпомагането на спортните клубове и даровитите деца“.
По решения на Общински съвет – Стрелча, през мандата 10 деца са подпомогнати с финансови средства за участия в Европейски първенства. Общата сума е в размер на 8 306,00 лв.. Средствата са от постъпленията в Общинския бюджет от данъци и такси, заплащани от всички нас. /За справка -Решения №72/25.02.2016г., №309/30.03.2017г., №482/27.02.2018г. и №633/27.02.2019г./.
Стипедиите за даровитите и талантливите деца също се отпускат по реда на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча, приета от Общинския съвет – Стрелча още през 2012 г.. Стипендиите по тази Наредба се отпускат преди встъпването на г-н Чачов в длъжност, и ще се отпускат и след него.

„Подпомагане на лица в неравностойно положение“.
Средствата за лица в тежко здравословно и/или материално положение се отпускат по реда на Правилник, който е приет от Общински съвет – Стрелча. За мандат 2015-2019 г.г., с решения на Общински съвет са подпомогнати 27 човека, общата сума е в размер на 12 530,00 лв.. Средствата са от постъпленията в Общинския бюджет от данъци и такси, заплащани от всички нас.

„Работата на Общински съвет през мандата“.
Проведени са 63 редовни и извънредни заседания на Общински съвет.
Проведени са 111 бр. заседания на Постоянни комисии, множество работни срещи и председателски съвети.
Приети са 712 решения.
В мандат 2015-2019, Общински съвет – Стрелча е приел над 20 решения, свързани с кандидатстване и финансиране на проекти по Програма за развитие на селските райони, Националния доверителен еко-фонд, Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда и др..

„Заплати на общински съветници“
С Решение №474 от 27.02.2018г., Общински съвет – Стрелча е определил възнаграждение за работата на Общински съветник да бъде 50 на сто от средната брутна заплата на Общинска администрация за съответния месец. Размерът на чистото възнаграждение, което получава Председателят на Общински съвет – Стрелча е 538,00 лв.. Средно-годишно разходите за работна заплата и осигуровки на Общински съвет възлизат на 49 000,00 лв за 2016,2017 и 2018 г.. /От Общинска администрация сме поискали информация и за получените възнаграждения и начислени осигуровки за 2019г., но същата не е предоставена/.

В интерес на ИСТИНАТА и ясно осъзнавайки фактите, че тази информация трябва да е публична и достъпна, молим г-н Чачов да отговори на гражданите на следните питания:

Да представи на вниманието на обществеността конкретни факти, документи или решения на Общински съвет, от които да е видно, в какво точно се изразява „спъването“ и „преченето“.

Да огласи размера на полученото от него трудово възнаграждение за периода на мандата, както и размера на използвания и неизползвания отпуск.

Да огласи публично причините за нестартирането на ремонта на Детската градина в продължение на 2 години, при осигурено финансиране, както и липсата на прозрачност в действията му при прекратяване на първия сключен договор с изпълнител на СМР.

Защо при сключен договор и осигурено финансиране не е стартирала работата по рекултивацията на депо „Черни ниви” /”Окопана”, старото сметище/?

Какво се случва с учредяването на Санитарно-охранителната зона около водоизточника за питейно водоснабдяване на гр. Стрелча – река Меде дере, като съгласно Решение № 517/26.04.2018 г. крайният срок е бил 31.12.2018 год.?

Защо не е изпълнено Решение № 369/26.07.2017 г. за безвъзмездно предоставяне на Пловдивската Света Митрополия за срок от 10 години имот – частна общинска собственост в землището на с. Смилец?

Защо се извършват разходи, които не са планувани в приетите от ОбС – Стрелча бюджети за 2017г. и 2018г., а в нарушение за ЗПФ и ЗДБ, Вие еднолично взимахте решения и правихте разплащания по проекти, договори, текущ ремонт на автомобил АУДИ Q 5 /15 000,00 лв./ и много други?

Защо при гласуван бюджет за 2019 г. и предвидени средства, не е извършен ремонтът на покрива на физкултурния салон на СУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Стрелча?

Защо на сайта на Общината липсва задължителната информация за получените дарения за 2018г. и 2019г.?

Защо не са предприети действия по приключване на процедурата за узаконяване на имотите на гражданите в местността „Вълк”, след като Подробния устройствен план е одобен от ОбС – Стрелча на 05.02.2019 г.?

Защо 2 поредни години, при гласуван бюджет за 2018г. и 2019 г., не е извършен ремонтът на Залата за тъжни ритуали в Гробищен парк, гр. Стрелча и не са предприети действия по изработване на Проект и Подробен устройствен план за Гробищния парк?

Обяснете на гражданите на община Стрелча, как изпълнявате вменените Ви задължения да полагате грижи на добър стопанин по отношение на имоти и пътища – общинска собственост. Защо не сте предприели действия по опазване на имоти, ползвани без търг, без сключен договор и не по предназначение.

За лични или служебни цели използвахте автомобили с рег. номер СВ 6957 АА /АУДИ Q 5/ и рег. номер РА 5959 АН /Шкода Октавия/, като само за 2018г. отчетеният пробег на Шкодата е 28 065,00 км.?

С Постановление №315 от 19 декември 2018 г. на Министреския съвет на община Стрелча са отпуснати 1 316 000, 00лв. /за ремонт на градската минерална баня – 860 000 лв. и ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда-съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадиона в гр. Стрелча – 456 000 лв./. Как и по какъв начин Общинският съвет Ви пречи за изпълнението на тези два обекта вече една година?

Ние, тринадесетте общински съветника в мандата 2015-2019г.г., във всичките си действия сме се ръководили само и единствено от интересите на гражданите от община Стрелча и сме работели за тяхното благоденствие. Изпълнявали сме законосъобразно и целесъобразно вменените ни задължения, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Стрелча, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Горепосочените проблеми са само една малка част от реалната действителност в общината ни.

В интерес на гражданите на Общината, отправяме ПОКАНА към г-н Чачов, в удобен за него ден и час, да се срещнем публично, „очи в очи” и да изясним позициите си по посочените по-горе проблеми.

С УВАЖЕНИЕ,

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЗА МАНДАТ 2015-2019 Г.Г.

Чачов