Начало Култура Общинският план за младежта за 2020 година с акцент върху ефективно междусекторно...

Общинският план за младежта за 2020 година с акцент върху ефективно междусекторно сътрудничество

СПОДЕЛИ
Реклама

Община Панагюрище провежда последователна и целенасочена политика на подкрепа за младите хора и насърчаване на тяхното личностно и професионално развитие и подпомага реализацията на идеите, проектите и инициативите на младите хора.

Разработените от ресор „Хуманитарни дейности“ Отчет за 2019 година и План за 2020 година бяха приети на редовното заседание на Общински съвет – Панагюрище, провело се на 13 февруари 2020 година.

Заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ г-жа Галина Матанова подчерта, че „Общинският план е разработен в синхрон с целите, които ресор „Хуманитарни дейности“ следва последователно и неотклонно – активни политики в полза на местните общности чрез непрекъснато увеличаване на партньорствата за дългосрочен просперитет на родния ни край, следвайки високи стандарти и  динамично темпо в работата си.”

Стремежът ни е Планът да задава и потенциала към развитие на ефективно междусекторно сътрудничество и създаване на атмосфера на доверие между участниците от най-различни обществени, културни, икономически и политически среди.

Ние вярваме, че работата в мрежа не се свежда само до списък от дейности, определяне на отговорни институции, разпознаване на инструменти за изпълнението им. Работата в мрежа означава и умение да се интегрират социалните, техническите и икономическите ресурси на средата, умения за споделеност между личностите, компетентностите им и въображението, за да има уникалност на създаваните продукти.”, допълни още тя.

Планът за младежта за 2020 година развива и надгражда постигнатото до момента в изпълнение на младежката политика на общинско ниво и утвърждава прилагането на целенасочения многосекторен подход за реализирането й.

Стремежът на ресор „Хуманитарни дейности”е да следва начини на действие за:

Оживяване на територията – действия, които въздействат емоционално и събират хората заедно по нови начини;

Структурни дейности – променят материалната и нематериалната среда в района, за да я превърнат в по- добър проводник за устойчиво развитие на нови дейности;

Консолидиращи дейности – тяхната цел е да осигуряват жизнеспособността и всеобхватната устойчивост на социално – икономическите дейности.

Този план отразява и изводите и насоките, формирани от Община Панагюрище и младежките организации при изпълнението на Общинския план за младежта за 2019 година, отразява приемствеността при планиране на дейностите, промените и допълненията, оформили съдържанието на документа, след обсъждане.

Отчитайки ролята, която младежката общност играе в обществения живот, както и материалните и нематериални ресурси на община Панагюрище, подкрепата и задържането на младите хора в родния ни край са значим фактор при формиране на управленските политиките в Община Панагюрище.

В изпълнение на тези значими цели, акцентите в Общинския план за младежта за 2020 година са насочени към усъвършенстване на условията за комуникация между младежките организации,органите на местната власт и оптимизиране на резултатите от младежките дейности на местно равнище, с цел да стимулира взаимодействието в атмосфера на толерантност, освободеност и въображение, чрез поемане и изпълнение на отговорности, усещане за проявена пълноценна гражданска позиция.

Отчетът за 2019 година е изготвен в изпълнение на Закона за младежта и с желанието екипът на ресор „Хуманитарни дейности“ в Община Панагюрище да представи информация за конкретно предприетите систематични действия и инициативи за реализиране на общинската младежка политика, както и да послужи за база данни, при необходимост във времето. Отчетът осигурява публичност на изпълнението на дейностите в Плана за младежта за 2019 година, както и на дейностите на общинските институции и организации, неправителствените организации, привлечените партньори през отчетния период.Цели да подпомогне общинската администрация и заинтересованите страни в планирането и изпълнението на местните политики за младите хора, да насърчи и задълбочи сътрудничеството”,каза по време на редовното заседание на Общински съвет – Панагюрище г-жа Матанова и представи обобщените резултати, специфични за община Панагюрище, с дългосрочен позитивен ефект: „Оценката, на база на извършения мониторинг, е, че заложените в Плана мерки са реализирани, разширени и надградени с допълнителни дейности за изява и подкрепа за личностно и обществено развитие на младите хора. Налице е положителна тенденция по отношение на посоката на взаимодействие на заинтересованите страни, отговорно следване на ангажиментите на публичните институции, неправителствените организации, бизнеса, представители на местните общности, засилване и разширяване на партньорствата.”