Начало Местна власт Общинският съвет ще проведе редовното си заседание на 28 юни

Общинският съвет ще проведе редовното си заседание на 28 юни

34
0
СПОДЕЛИ
restorant

obshtinski

Поредното заседание на Общински съвет – Панагюрище ще е на 28 юни от 14.00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Определяне на концесионер за предоставяне на концесия с предмет: ‘Управление на услуга по поддържане на спортно- атракционни съоръжения чрез експлоатация на изкуствено езеро, находящо се в парка на гр.Панагюрище, ул.’Кръстьо Гешанов’ и по осигуряване на места за  паркиране чрез експлоатация на открит паркинг, находящ се в гр.Панагюрище, ул.’Кръстьо Гешанов’.
  2. Присъединяване на община Панагюрище към Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пазарджик.
  3. Даване съгласие за учредяване на безвъзмездно право за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за изграждане на обект „Водопровод от пречиствателна станция за питейни води до резервоар „ниска зона“.
  4. Одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план/ПП/ на „Дерби и Ко“ ООД гр. Панагюрище, представлявано от Захарий Цвятков Ценов.
  5. Одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план/ПП/ на „Оптикс“ АД гр. София, представлявано от изпълнителния директор Иван Петров Чолаков
  6. Упълномощаване на Кмета на община Панагюрище за издаване на записна заповед за обезпечаване на авансово плащане по проект BG05М9ОР001-2.002-0250 „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в община Панагюрище“
  7. Определяне на дневен оклад за храна на лагерниците в Ученически лагер, с.Панагюрски колонии.
  8. Предложение за закриване на  ПДГ ‘Калина Малина“ в с.Панагюрски колонии, филиал ОДЗ ‘ Райна Княгиня“ – гр.Панагюрище.
  9. Предложение за закриване на филиал на ЦДГ ‘Пролет’ в гр.Панагюрище.
  10. Разпореждане с общинско имущество.

10.1 Дарение на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 55302,501,4527 в полза на Министерство на здравеопазването.

10.2 Учредяване на вещни права върху земеделска територия – общинска собственост.

10.3 Учредяване на вещни права върху общински имот с идентификатор 55302.86.786 във връзка с изместването на съществуваща въздушна линия 20kV.

10.4 Прекратяване на съсобственост в недвижим имот с идентификатор 55302.528.38 по КККР на гр.Панагюрище, представляващ ‘Друг вид земеделска земя в местността ‘Търнов дол/Дойчов рът’, чрез продажба на общинската част от имот на съсобственика Георги Ст.Вълнев.

10.5 Отдаване под наем на общински терен в с. Панагюрски Колонии чрез публичен търг с тайно наддаване.

10.6 Отдаване под наем на общински терен в гр. Панагюрище чрез публичен търг с тайно наддаване.

10.7  Отдаване под на общински терен в с. Бъта чрез публичен търг с явно наддаване.

10.8 Продажба на поземлен имот с идентификатор №55302.501.875, с площ 151кв. м. , находящ се на ул. „ Филип Щърбанов“ гр. Панагюрище на Йордан Тодоров Бояджиев.

10.9 Продажба на общински недвижими имоти, представяващи УПИ XIV и УПИ XV, с площ съответно 338кв.м. и 225 кв. м., находящи се в кв. 45 по плана на с. Попинци чрез публичен търг с тайно наддаване.

След изчерпване на точките от дневния ред ще се проведат общи събрания на две общински търговски дружества – „Диагностично-консултативен център I”  ЕООД    и „Пазари и паркинги”  ЕООД.