Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава днес, главен акцент е приемането на бюджета

Общинският съвет ще заседава днес, главен акцент е приемането на бюджета

СПОДЕЛИ
Панагюрище бизнес, общински съвет, съветници
Реклама
финанси

От 14. 00 часа днес ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище, като основен акцент на сесията ще е приемането на бюджета на общината за 2020 г.

Предварителният дневен ред включва 15 точки.

 1. Приемане на Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Панагюрище през 2019 година към 31.12.2019 година. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Панагюрище през 2020 година.
 2. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Панагюрище за периода януари 2020 г. – декември 2023 г.
 3. Приемане на Бюджета на Община Панагюрище за 2020 г. Доклад към проекта за бюджет за 2020 г., индикативен годишен разчет за средствата и сметките от Европейския  съюз за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020- 2022 година.
 4. Приемане на План за работа на Общински съвет-Панагюрище за първо полугодие на 2020 година.
 5. Определяне месечното възнаграждение на председателя на Общински съвет-Панагюрище.
 6. Определяне възнагражденията на общинските съветници за участие в заседание на Общинския съвет и постоянните комисии към него.
 7. Определяне на концесионното възнаграждение за 2020 година по Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище.
 8. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище –Никола Белишки да присъства на Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД и гласува от името на Община Панагюрище.
 9. Приемане  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Панагюрище за второ полугодие на 2019 година
 10. Приемане Отчет за изпълнение на общинския план за младежта за 2019 година.
 11. Приемане на Общински план за младежта за 2020 година.
 12. Приемане Годишен отчет –анализ за дейността на Районно управление- Панагюрище при ОДМВР Пазарджик за 2019 година.
 13. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране на местните  такси и цени на услуги.
 14. Одобряване на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд -Панагюрище, мандат 2020-2024 година
 15. Одобряване на Проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Панагюрище.