Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава на 27 септември

Общинският съвет ще заседава на 27 септември

СПОДЕЛИ
restorant

На 27 септември от 15 .00 часа Общинският съвет ще щроведе редовната си сесия. Вижте дневния ред:

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета, Отчет на сметките за средствата
от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община
Панагюрище за периода от 01.01. 2017 г. до 31.12.2017 г.

2. Приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и
ученици в Община Панагюрище, 2018-2020 година и Годишен план на
дейностите за изпълнение на Стратегия за подкрепа за личностно развитие
на деца и ученици в Община Панагюрище, 2018-2020 година
3. Повишаване на средствата за еднократна помощ от Община Панагюрище
за раждане на дете/деца/ и определяне за първи път на еднократна помощ
от Община Панагюрище за осиновяване на дете/деца/.
4. Промяна на бюджета на Община Панагюрище за 2018 година. Изменение
на инвестиционната програма.

5. Разпореждане с общинско имущество
5.1.Отдаване под аренда на земеделска земя- частна общинска собственост
в землището на гр. Панагюрище
5.2. Продажба на земеделска земя от общински поземлен фонд .

5.3.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху помещение за
нуждите на Клуб на пенсионери и лица с увреждания, с. Оборище

5.4. Промяна на договор за наем и отдаване на помещение под наем.

5.5. Безвъзмездно прехвърляне собствеността на язовири-публична
общинска собственост от Община Панагюрище на държавата по докладна
записка УОС-1421/20.09.2018 г. от Славчо Димитров Мавров- Кмет на с.
Левски

 

След изчерпването на дневния ред ще се проведе Общо събрание на „ Пазари и паркинги” ЕООД.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за бракуване, ликвидация и отписване на:
– ДМА в процес на изграждане (незавършено строителство на чешма) с
балансова стойност 39.255,86 лв.
– бракуване на част от ДМА – „Сграда покрит пазар“ с балансова
стойност 36.370,39 лв.
2. Вземане на решение за благоустрояване на част от територията на УПИ X
– „ Общински пазар и библиотека“ в рамките на ПИ с идентификатор №
55302.510.2093, собственост на „ Пазари и паркинги“ ЕООД