Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава на 30 юли

Общинският съвет ще заседава на 30 юли

СПОДЕЛИ
Панагюрище бизнес, общински съвет, съветници
Реклама
финанси

Редовното си заседание ще проведе Общинският съвет в Панагюрище ма 30.07. 2020 г. от  15.00 часа. Ето и предварителния дневен ред на сесията.

   ДНЕВЕН  РЕД:

1.Приемане на Програма за развитие на спорта в Община Панагюрище 2020-2023 година.

  1. Приемане на доклади за дейността на читалищата на територията на Община Панагюрище за 2019 година.
  2. Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и  администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище.
  3. Разрешение за формиране на паралелки в общинските училища с брой на учениците под минималния 

 

  • Разпореждане с общинско имущество.

 

5.1.Продажба на  поземлен имот с идентификатор  59375.501.145, с  площ 1805 кв.м, находящ се в  с. Панагюрски  Колонии.
 5.2. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с цел – изграждане на линейна инфраструктура „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп и обслужваща технологична съобщителна връзка. 

5.3. Застраховане на имоти- частна общинска собственост за 2020 година 

5.4. Отстраняване на техническа грешка в Решение №761 от 17.10.2019г.на Общински съвет – Панагюрище за предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ.
5.5. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Параскева Стоянова Байрякова

5.6. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Никола Георгиев Чамов.