Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава този четвъртък от 14:00 часа

Общинският съвет ще заседава този четвъртък от 14:00 часа

28
0
СПОДЕЛИ
restorant

ob6tina-panagiuri6te-pa121Общинският съвет ще проведе заседание  на 18 декември /четвъртък/ от 14.00  часа. Вижте кои ще са основните точки в дневния ред.

    ДНЕВЕН  РЕД:                                                     

  1. Даване съгласие за поемане на дългосрочен дълг от Община Панагюрище.
  2. Даване съгласие за приемане на решения по дневния ред на Общото събрание на „Спорт Инвест – Панагюрище” ООД за приемане на нов съдружник; за увеличаване капитала на дружеството с непарична вноска – право на собственост върху недвижим имот, частна общинска собственост и парични вноски.
  3. Разпореждане с общинско имущество.

3.1. Продажба на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.

3.2.Промяна на начина на трайно ползване на имоти – публична общинска собственост, попадащи в План на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в местността „Фетенци 1” по КК и КР на град Панагюрище.

3.3. Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ  УПИ І – 497, находящ се в кв.7 по плана на с.Баня, община Панагюрище, чрез продажба на общинската част в имота  на съсобственика Гинка Тодорова Алексиева.

3.4. Прекратяване на  съсобственост в недвижим имот, представляващ  УПИ ХІІ – 110, находящ се в кв.22 по плана на с.Оборище, Община Панагюрище, чрез продажба на общинската част в имота на съсобственика Петър Добрев Гребчев.

3.5. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване общинския недвижим имот, представляващ кабинет по дентална медицина  в сградата на Здравна служба с. Елщица.

  1. Прекратяване Разрешително за водовземане от минерална вода №016100110/08.07.2008г., издадено на „Асарел-Медет“АД , гр. Панагюрище и издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Баня“ №4 на „Тракийски хотелиери“ ЕООД, гр. Панагюрище.
  2. Предложение за съдебни заседатели за мандат 2015-2020 година в съдебен район на Окръжен съд – Пазарджик.
  3. Промяна в състава и ръководствата на постоянните комисии към Общински съвет – Панагюрище.