Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава на 14 януари, вижте дневния ред

Общинският съвет ще заседава на 14 януари, вижте дневния ред

СПОДЕЛИ
Панагюрище бизнес, общински съвет, съветници

Редовното си заседание Общински съвет-Панагюрище ще проведе на 14.01. 2020 г. от 16.00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на План- сметка за 2020 година за годишния размер на
разходите за дейностите, свързани със събиране, транспортиране и третиране
на битови отпадъци, както и поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване  и определяне на размера на такса битови отпадъци по
населени места на територията на Община Панагюрище за 2020 година.
2. Гарантиране на устойчивост на проект „Център за работа с деца на улицата-
реконструкция и преустройство на сгради“по ОПРР2014-2020

3. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели при Окръжен
съд -Пазарджик, мандат 2020-2024 година
4. Промяна в структурата на Общинска администрация Панагюрище.

5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
6. Налагане на парична санкция на Галина Стоянова Бодурова, управител на
„Оборище“ ЕООД.
7. Налагане на парична санкция на Соня Петрова Калпакова, управител на
„Пазари и пакинги“ ЕООД

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/