Начало Общество Още 48 човека работят по програмата за осигуряване на заетост

Още 48 човека работят по програмата за осигуряване на заетост

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

  48 е общият брой на заетите по програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"( ОСПОЗ) в община Панагюрище за последните два месеца. 23-ма от тях започнаха работа на 17 декември 2012 година, а останалите 25-ма – от 16 януари 2013 година.

Работните места са осигурени по сключен договор между Общината и Дирекция “Бюро по труда”-Панагюрище по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” на Министерството на труда и социалната политика.

Взетите мерки за социално ангажиране на трайно безработни лица са в изпълнение на управленската програма на ръководството на община Панагюрище. Наетите през месеците декември и януари ще извършват аварийни дейности, свързани с почистване на речни корита, дерета, шахти от наноси, тротоари и улични платна от сняг, нерегламентирани сметища, както и отстраняване на повреди по обществени сгради. Срокът на договора е тримесечен – до 31.03.2013 година.

Основна цел на програмата ОСПОЗ  е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места в общополезни дейности, както и в дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие. Повишаване на пригодността за заетост на лицата чрез включването им в дейности, водещи до повишаване на уменията и квалификацията. Повишаване на конкурентно-способността на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане чрез включване в обучение за ограмотяване и придобиване на професионална квалификация. Освен това, чрез Програмата се цели осигуряване на заетост на пълно или непълно работно време до целогодишна заетост в рамките на календарната година; създаване на предпоставки за постигане на устойчива заетост; социално мотивиране на лицата за трудова реализация и заработване на трудови възнаграждения; преход от пасивен към активен подход при работа с най-уязвимите групи безработни лица; разкриване на работни места в общополезни и социални дейности; социална сигурност в краткосрочен план (осигуряване – социално и здравно) на включените в Програмата лица и в по-дългосрочен план (пенсионно осигуряване); подобряване на условията на живот и жизнената среда на населението, чрез решаване на проблеми от техническата и социална инфраструктура в региона; подпомага се изпълнението на важни за общината и държавата дейности като намаляване на разходите за социални помощи, подобряване на условията на живот на населението и не на последно място намаляване на безработицата.

Тази Програма е със срок на действие до 31.12.2013 година. На основа на мониторинга по изпълнение на Програмата може да се предложи продължаване срока на нейното действие.