Начало Местна власт Оставка, избор на председател и още пет точки в петъчната сесия

Оставка, избор на председател и още пет точки в петъчната сесия

СПОДЕЛИ
restorant

Прекратяването на правомощията на председателя на Общинския съвет Веселина Зумпалова – Ралчева и избор на нов председател са първите две точки, които ще гледат съветниците в петък на сесията, която започва в 14.00 часа. Ето и останалите пет точки:

ДНЕВЕН  РЕД:

  • Прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет във връзка с подадена оставка.
  •  Избор на нов председател на Общинския съвет.
  • Актуализация на Бюджета на Община Панагюрище за 2014 година. Придобиване на ДМА за закупуване на горелка за парния котел във ob6tina-panagiuri6te-pa121филиална сграда на ОДЗ”Райна Княгиня” – гр.Панагюрище.
  • Даване разрешение от Общинския съвет за възлагане изпълнението на Система за дистанционен контрол и управление на водоснабдителните обекти на „Водоснабдяване и канализация –П” ЕООД – град Панагюрище.
  • Прекратяване на съсобствеността в недвижимия имот, представляващ УПИ Х -347, находящ се в кв.31 по плана на с.Левски, чрез продажба на общинската част в имота на съсобственика Никола Борисов Генчев.
  • Учредяване право на строеж върху общинска земя на Антоанета Методиева Шаламанова за изграждане на едноетажна пристройка, към сграда в която тя е съсобственик, находяща се в Поземлен имот с идентификатор №59375.501.509, ул.”Г.Бенковски”, в с.Панагюрски колонии председател.
  • Одобряване цена за продажба на УПИ VІ, находящ се в кв.1 по плана на с.Поибрене на Снежанка Георгиева Янева, съсобственик на сграда, находяща се в имота.