Начало Общество От днес стартира приемът на документи за лични асистенти, социални асистенти и...

От днес стартира приемът на документи за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници

512
0
СПОДЕЛИ

asisten

Във връзка с реализацията на Проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище” по Договор № BG05M9OP001-2.002-0250, процедура BG05M9OP001 – 2. „Независим живот”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., от 16.06.2016 г.  стартира приемане на документи от кандидати за потребители и лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.

Необходими документи за лица, желаещи да ползват услугата „Личен асистент”, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка), за деца – удостоверение за раждане (копие);
 3. Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 4. ЕР на ТЕЛК/НЕЛК (копие), протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът  е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 5. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 6. Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини, или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето(копие) ;

Кандидати за ползване на услугата Личен асистент”, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“  могат да бъдат:

 • Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Самотноживеещи тежко болни лица;
 • Семейства на деца с увреждания.

За длъжностите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ по проекта могат да кандидатстват мотивирани лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните изисквания:

 • безработни лица;
 • трудово заети лица – наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неактивни лица – студенти или придобили право на пенсия за ранно пенсиониране в трудоспособна възраст, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

Необходими документи за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Документи за придобита образователна степен – минимум завършен 6 клас;
 5. Служебна бележка от  месторабота (ако кандидатът работи);
 6. Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 7. Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 8. Копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи“  и „Нови алтернативи“ по ОП“РЧР“.

Приема на документи от кандидатите ще се извърши в периода от 16.06.2016 г. до 30.06.2016 г. включително, на ул. „Граф Игнатиев“ № 1 /сградата на бившето училище/ от 09,00 до 17,00 часа.

Заявления за кандидатстване можете да получите на място, както и в Общинска администрация гр. Панагюрище.

За справка и информация тел. 0885885431 – Петя Терзийска, Ръководител Проект.