Начало Общество ОТЧЕТ за работата на Общински съвет – Панагюрище през 2012...

ОТЧЕТ за работата на Общински съвет – Панагюрище през 2012 година

СПОДЕЛИ
Реклама

Публикуваме отчета на председателя на Общинския съвет Веселина Зумпалова – Ралчева за работата на законодателния орган през 2012 година.

Може да се каже, че 2012-та година беше първата същинска година от мандата на Общинския съвет. Двата месеца от 2011-та година могат да се определят по-скоро като период на структуриране на Общинския съвет – ръководство, комисии, Правилник, процедури и начален етап на организация на дейността. Няма да се спирам на този период, тъй като той е достатъчно добре засегнат в Отчета за първо полугодие.

            Ще се опитам да изведа важните теми, по които са взети решения през 2012 г.  или са започнати сериозни дискусии .

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

            Един от приоритетите, изведени както от общинското ръководство, така и от повечето представени групи в Общинския съвет, беше „Ефективно и прозрачно управление на общинската собственост”. В изпълнение на тези намерения още в началото на годината в Общинския съвет бяха внесени, обсъдени и приети: Стратегия за управление на общинската собственост 2012 – 2015 г  и Програма за управление на общинската собственост за 2012 г.  По същото време беше приета и Програма за енергийна ефективност на Общината.

            През годината бяха приети множество решения, свързани с управлението на обекти – общинска собственост. Прави впечатление, че все по-рядко се налага с тези решения да се актуализира Програмата за управление на общинската собственост, което означава по-цялостно обхващане на обектите в Програмата и правилно планиране.

            През 2012 са приети  79 решения, свързани с разпореждане и управление на общинска собственост, както и 37 решения за предоставяне на имоти, собственост на община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост.

 

ОБЩИНСКИ  ТЪРГОВСКИ  ДРУЖЕСТВА  И  ПРЕДПРИЯТИЯ

            През 2012 г.  развитието на общинските търговски дружества и общинските предприятия постоянно бяха във вниманието на ПК БИО  и ресорните комисии. Бизнес плановете бяха разгледани и приети още в началото на годината. Беше приета План-сметка на ОП „Чистота”, беше определена концесионна такса за „В и К – П” ЕООД. Общите събрания на общинските дружества бяха проведени в срок и с необходимата подготовка и детайлно разглеждане на документите. През 2012 г. изтече мандата на управление на двама от управителите на търговски дружества, като становището на постоянните комисии и в двата случая беше за обявяване на нов конкурс за длъжността. Единият конкурс вече приключи и от м. август с Решение № 177  имаме избран нов управител на „В и К – П” ЕООД.  Другият конкурс предстои да бъде проведен. От  м.януари 2013 г. има и нов управител на ОП „Минерални бани” след проведен конкурс от Общинска администрация.

            През 2012г. беше взето /за втори път/  решение за приватизация на две от търговските дружества – „ДКЦ-1” ЕООД и МБАЛ „Събо Николов”, но за това ще стане дума в следващия раздел.

 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Позволявам си да изведа публично-частното партньорство като един от основните раздели в отчета, тъй като взетите две решения в тази област са изключително важни и с евентуалното реализиране на заложените проекти ще бъдат решени в голяма степен натрупаните проблеми в две ключови сфери в общината – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ и СПОРТ.

            С Решение № 230 / 31.10.2013 г.  беше финализирано Споразумението за създаване на търговско дружество с общинско участие, което да изгради Многофункционална спортна зала в гр.Панагюрище. Беше взето решение за учредяване на „Спорт Инвест – Панагюрище” ООД, в което общината участва с апорт на недвижим имот, осигуряващ й според оценката около 10% участие от първоначалния капитал на дружеството. „Спорт Инвест  -Панагюрище” ООД  беше учредено и вписано в Търговски регистър в последните дни на 2012 г. Развитието на този проект ще бъде на вниманието на Общинския съвет и в настоящата година. С неговата реализация ще бъдат осигурени отлични условия за тренировки и провеждане на състезания за голяма част от панагюрските спортни клубове и спортисти, а общината ни ще заеме подобаващо място на спортната карта на България предвид възможностите, които ще има новата зала за организация на престижни национални и международни състезания и прояви. Залата ще може да се ползва и за културни събития.

            Другото решение  – № 257 / 12.12.2012г  –  е още по-мащабно по замисъла си, предвид приемането на Проект за изграждане на модерен Болничен комплекс със съвременен Център за лъчелечение. То включва в себе си няколко етапа, като крайният резултат би трябвало да доведе до осигуряване на съвременна материална база, квалифицирани здравни услуги за жителите на общината както в доболничната, така и в болничната помощ, изграждане на Център за лъчелечение с най-съвременни и ефективни технологични възможности, който да привлича пациенти от цялата страна и от чужбина. На 12.12.2012 г. беше взето решение за учредяване на търговското дружество, чийто предмет на дейност ще бъде изграждането на Център за лъчелечение, в което освен общината, д-р инж.Лъчезар Цоцорков и „Асарел Медет”АД, съучредители са и 27 лекари и медицински работници от община Панагюрище. Дружеството също вече е вписано в Търговски регистър. На същото заседание бяха взети решения /№ 259 и 260/  и за възобновяване на процедурата по приватизация на двете общински търговски дружества – „ДКЦ-1”ЕООД и МБАЛ „Събо Николов”ЕООД, което е етап от изпълнението на горепосочения проект и цялостната визия за бъдещето на здравеопазването в община Панагюрище.

            Във връзка с постъпило намерение за изграждане на Приют за бездомни кучета на територията на общината по линия на публично-частното партньорство, въпросът беше разгледан на две заседания на ПК ЕТСГС. След проведени консултации с инвеститорите и Общинска администрация се взе решение за решаване на този проблем чрез сключване на договор за услуги и заделяне на средства в Бюджет 2013 за дейности по залавяне, кастрация и престой на бездомни кучета в приют за такива.

 

ПРОЕКТИ

            Приетите решения във връзка проекти, с които община Панагюрище кандидатства за финансиране, са общо 17.  Една част от тях са свързани с изпълнението на вече одобрени проекти, друга – с кандидатстване с нови проектни предложения. Най-голяма част от тях са по програма „Лидер” – Ос 4 на ПРСР и са подадени пред Местната Инициативна Група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”:

 • Обособяване на посетителски информационен център в община Панагюрище и маркетинг на дестинацията
 • Обособяване на център за временни изложения с туристическа цел
 • Подобряване на материалната база в центрове за предоставяне на културни услуги – читалища – в община Панагюрище
 • Насърчаване физическата активност на населението в община Панагюрище
 • Възстановяване на паркови пространства и модернизиране на улично осветление в селата от община Панагюрище
 • Възстановяване на паркови пространства и градини в селата от община Панагюрище
 • Подобряване на достъпа до местно културно наследство чрез консервационно-реставрационни дейности на Талпена къща в с.Баня и превръщането й  атракция за посетителите
 • Оборудване на Туристически информационен център в гр.Панагюрище изготвяне на туристическа маркетингова стратегия

Други проекти:

 • „Помощ в дома” –  по ОП „Развитие на човешките ресурси”
 • „Локална станция за пожаронаблюдение”  – по м.”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на ПРСР
 • „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по ОП за развитие на сектор „Рибарство”
 • „Подмяна на водопроводната мрежа в с.Бъта и с.Баня” по м.321 на ПРСР
 • „Намаляване на емисиите парникови газове чрез повишаване енергийната ефективност на здравната инфраструктура на територията на община Панагюрище” – по Националната схема за зелени инвестиции на  Национален доверителен еко фонд
 • „Намаляване на емисиите парникови газове чрез повишаване енергийната ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Панагюрище” – по Националната схема за зелени инвестиции на  Национален доверителен еко фонд

            Бяха взети и редица текущи решения във връзка с изпълнението на заложените в предходните години големи инфраструктурни проекти като Интегрирания проект във „В и К” сектора, проекта за изграждане на регионално сметище, проекта „Панагюрище – столица на свободата”, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

 

НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ

Нови:

 • Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни
 • Правила за  реда  и условията за финансиране на творчески проекти на местни творци и проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на община Панагюрище

Актуализирани:

 • Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Решение № 65
 • Наредба за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества – Решение № 153
 • Наредба за определянето и администрирането  на местни такси и цени на услугите на територията на община Панагюрище – Решение    № 159, Решение № 160
 • Наредба за опазване и поддържане на чистотата – Решение № 65, № 196
 • Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти – Решение № 263

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

            През 2012  продължи активната работа по различни мерки и проекти в областта на социалните услуги. Бяха взети решения за разкриване на нови социални услуги – „Помощ в дома”, „Дневен център за възрастни хора с увреждания”. Беше приет План за Социалните услуги в община Панагюрище за 2012 г., беше създаден Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Панагюрище.

 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА

            Сферата на образованието е пример за това, че когато в общината има приета ясна стратегия за развитието на даден сектор, се налага много по-рядко да се разглеждат проблеми и да се взимат конкретни решения.

            В срок бяха утвърдени паралелките в училищата на територията на общината. Беше приета Програма за развитие на читалищната дейност в общината за 2012 г. Детските градини и читалищата бяха освободени от заплащане на такса смет.

            Още в началото на 2012г. в ПК ОКМДС бе утвърден Календара на културните събития за годината. Календарът, който още при самото си приемане беше богат и наситен със събития, беше допълван през годината и смятам, че жителите на общината имаха възможността да избират между много на брой и разнообразни културни прояви и събития. През 2012г. бяха обсъждани нови форми,  една част от които ще намерят място в Календара за 2013 г.

            В края на годината, при актуализация на бюджета, бяха заделени 140 хил.лв за ремонт и реконструкция на ученическия лагер в с.Панагюрски колонии. С тези средства се надяваме да се постигне дългоочакваното обновяване на лагера и осигуряване на съвременни условия за отдих и развлечения на учениците от общината.

ИПГВР  /Интегриран план за градско възстановяване и развитие/

Изработката на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020г е едно от сериозните предизвикателства за по-големите български общини, които имат одобрени проекти за финансиране на изработването на такива планове на общинските си центрове с европейски средства. Общинският съвет се включи в обсъждането и приемането на първия етап от изработката на ИПГВР, а именно – определяне на визия за града и зони за въздействие. За съжаление пропуснатите етапи и бързането с приемане на решение /предвид сроковете по проекта/ оказаха своето влияние  и в момента имаме върнати документи за доработка и повторно внасяне в МРРБ. Това ще е една от сериозните теми през 2013г предвид значимостта на ИПГВР с оглед определяне на визията за града, целите, конкретните мерки и проекти,  които ще бъдат разработени през предстоящия програмен период. По предложение на Общинския съвет предстои да бъде създадена и работна група, с участието и на общински съветници, която да подпомага цялостния процес по изработка на ИПГВР.

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА 2013 г

Настоящата година е изключително важна за развитието на града и общината ни. Пред нас стои задачата да управляваме множество проекти, една част от тях забавяни и отлагани във времето, на обща стойност над 100 млн лв /ако в това число се смятат и публично-частните проекти/. Тук трябва да се посочат:

 • Проект „Панагюрище – Столица на свободата” 
 • Проект  “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”
 • Интегриран инвестиционен проект във В и К сектор за гр.Панагюрище    
 • Проект за изработка на ИПГВР,

както и още дузина по-малки проекти, изброени по-горе,  които се управляват от Община Панагюрище.

Към това трябва да добавим:

 • Проект за изграждане на язовир „Луда Яна”, който се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • Проект за изграждане на многофункционална спортна зала, за осъществяването на който е създадено търговско дружество „Спорт Инвест Панагюрище” ООД с общинско участие и мажоритарно участие на „Асарел Медет” АД
 • Проект за изграждане на Модерен болничен комплекс с център за лъчелечение. Центърът ще се изгражда от създадено търговско дружество „Асарел Панагюрище Здраве” ООД, също с общинско участие

 

В Панагюрище до момента (или поне в последните 25 години) не е реализирана такава мащабна програма в рамките на срок от 1-2 години  – крайният срок за реализация на повечето проекти е 2014 г, а една част от тях трябва да приключат и през 2013 г. Пред нас стои и предизвикателството да се съчетаят строително-монтажните дейности по всички проекти без да се забавя реализацията на отделни етапи, без да се блокира движението в града, с минимално въздействие върху функционирането на културните обекти, водоснабдяването на населението, придвижването.

            Управлението на подобни по стойност проекти крие много рискове, изисква стриктно съблюдаване на процедурите и правилата за усвояване на еврофондовете, спазване на сроковете.

            Разбира се основната отговорност ще лежи върху изпълнителната власт, която трябва да осъществява оперативното ръководство или съдействие за изпълнението на посочените проекти. Неминуемо обаче ще са необходими  множество решения и на Общинския съвет, свързани с навременното изпълнение на дейностите, според изискванията на управляващите органи по проектите и съгласно правомощията, дадени на Общинския съвет от закона.

За пореден път ще изразя готовността на Общинския съвет да реагира в максимално кратки срокове при всяка необходимост. Както и за пореден път ще припомня, че това не дава право на екипите по управление на проекти да държат общинските съветници в неведение относно изпълнението на различни етапи по проектите и да внасят документите в последния възможен срок, освен в случаи, когато обективни обстоятелства налагат това.

 

––––––––––––––––––––––

В заключение ще изброя някои факти, които касаят конкретно дейността на Общинския съвет, както и осъществяване на заявената публичност, прозрачност и отчетност на работата му.

            През  2012 година Общински съвет – Панагюрище е провел 14 заседания и е приел общо 218 решения.

            Приети са Планове за първо и второ полугодие, приет е Отчет за работата през първо полугодие, днес приемаме и Отчета за цялата 2012-та година.

Всяка постоянна комисия приема планове и отчети за всяко полугодие.

            Проведени са 47 заседания на ПК БИО, 45 заседания на ПК ТСУ, 31 заседания на ПК ОКМДС,  28 заседания на ПК ЕТСГС, 19 заседания на ПК ЗСЕП и 16 заседания на ПК МСЗ.

            Напълно е внедрена електронната система за безхартиени заседания на Общинския съвет.

            Всички заседания на Общинския съвет се предават по местния радиовъзел и местното телевизионно студио. Заседанията, както на Общинския съвет, така и на постоянните комисии, са открити за журналисти и граждани. Имаме сключен договор за информационно обслужване с общинското дружество „Оборище” ЕООД. По-важните решения на Общинския съвет се отразяват във всички местни медии. Решенията се публикуват и на Интернет страницата на общината. Протоколите от заседанията на комисиите, макар и със закъснение, също се публикуват на Интернет страницата на Общинския съвет.

            Плановете за работа на Общинския съвет се публикуват и в двата вестника, които се издават на територията на общината.

            През 2012 г са проведени и две обществени обсъждания, инициирани от Общинския съвет – във връзка с приемането на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и относно Проект за изграждане на модерен болничен комплекс с център за лъчелечение.

            Проведени са 5 изнесени заседания на постоянни комисии  /в МБАЛ „Събо Николов”,  в „ДКЦ І”ЕООД и  в с.Панагюрски колонии/  във връзка с изясняване на конкретни въпроси и преписки на място.

            Проведени са осем пресконференции от Председателя на Общинския съвет съвместно с представители на основните групи съветници, представени в местния парламент.

            А ето и отчета за изпълнението на заложените планове за двете полугодия на 2012 г. в табличен вид:

 

 

    О Т Ч Е Т   

ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – ПАНАГЮРИЩЕ  ЗА 2012 ГОДИНА

Разглеждани въпроси

Водеща комисия

 

1.

Приемане Програма за развитие на читалищната дейност на община Панагюрище 2012

ОКМДС

Решение № 63

2.

Приемане Правилник за устройството и дейността на Исторически музей – Панагюрище

ОКМДС

Решение № 64

3.

Предоставяне на имоти, собственост на община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост

ЕТСГС

Общо  37  решения

4.

Даване на съгласие за маркиране и ползване на строителна дървесина и дърва за огрев от Общински горски фонд през 2012

ЕТСГС

Решение № 18

5.

Откриване на нова социална услуга “Дневен център за възрастни хора с увреждания”

ЗСЕП

Решение № 61

6.

Създаване на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Панагюрище

ЗСЕП

Решение № 62

7.

Приемане на отчета на бюджета на община Панагюрище за 2011г

Всички ПК

Решение № 98

8.

Приемане Бюджет на община Панагюрище за 2012 г

Всички ПК

Решение № 99

9.

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Панагюрище – 2012 г

Всички ПК

Решение № 81

10.

Приемане Бизнес-план на общинските търговски дружества, общинските предприятия и мероприятия

БИО

Приети в ПК БИО –

м.01- м.02

11.

Определяне на концесионното възнаграждение на „Водоснабдяване и канализация –П” ЕООД

БИО

Решение № 236

12.

Запознаване с етапите  и изпълнението на заданието за Общ устройствен план на град Панагюрище

ТСУ

Обсъждано в ПК

13.

Приемане Отчет за изпълнението на Програмата за закрила на детето 2011 и приемане на Програма за  закрила на детето 2012

ОКМДС

Решение № 134

15.

Актуализиране състава на Комисията за подпомагане финасирането на процедури "Ин витро" на лица  с репродуктивни проблеми на територията на общината и разглеждане на постъпили документи за кандидатстване.

ЗСЕП

Проведена процедура по разглеждане на постъпили документи за кандидатстване

16.

Приемане на План-сметка на ОП “Чистота”

ЕТСГС

Решение  №  70

17.

Актуализиране на състава на КС по туризма и приемане на Програма за работата през 2012 г

ЕТСГС

Решение № 178

18.

Актуализация на приетите от Общинския съвет Наредби :

 • Наредба за реда на учредяване на общински търг.дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества
 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите
 • Наредба за опазване и поддържане на чистотата
 • Нареда за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 • Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти

Всички ПК

 

 

Решение № 153

 

Решение №159, 160

 

Решение № 65, 196

 

Решение № 262

 

Решение № 263

19.

Отчет за дейността на МКБППМН 2011

ОКМДС

Решение  №  88

20.

Приемане отчета на Социалните услуги в община Панагюрище за 2011г и План за Социалните услуги в общината за 2012г

ЗСЕП

Решение № 133

21.

Обсъждане и приемане на проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанско имущество

ЗСЕП

Не е изработен проект

22.

Приемане приходно-разходна План-сметка за дейността на  звено„Гробищен парк” Наредбата за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребална дейност в Община Панагюрище

МСЗ

Не е представяна в ОС

23.

Приемане План за изграждане, ремонт и поддържане на пътищата на територията на община Панагюрище.

МСЗ

Не е представян в ОС

24.

Обсъждане възможността за изготвяне на УПИ на територията на ромската махала град Панагюрище

ТСУ

Въпросът е обсъждан в ПК ТСУ, не са предприети  действия

25.

Предложения за почетни звания, награди и отличия съгласно Наредбата за почетни звания и отличия на община Панагюрище

ОКМДС

Има едно предложение, което е в процес на разглеждане

26.

Приемане Правилник за структурата, поддържането и управлението на местен научно-документален архивен фонд за паметниците на културата на територията на община Панагюрище

ОКМДС

 

Не е изготвен

27.

Приемане Правилник и обявяване конкурс за избор на Обществен посредник

МСЗ

Не са предприети действия

28.

Актуализиране на Системата за видеонаблюдение в рискови зони

МСЗ

Въпросът е обсъждан в ПК

29.

Запознаване с готовността за разкриване на подразделения на „Медицински център”ЕООД Панагюрище в селата на община Панагюрище.-

ЗСЕП

Разкрито подразделение в с.Бъта, предстои откриване в с.Оборище и с.Попинци

30.

Приемане Отчет по изпълнение Програмата за управление качеството на атмосферния въздух за 2011 год.

ЕТСГС

Не е представен в ОС

31.

Разпореждане и управление на общинско имущество – земеделски земи

ЕТСГС

Общо  14  решения

32.

Определяне такса лагер на Панагюрски колонии за 2012

ОКМДС

Лагерът не функционира през 2012 г

33.

Определяне на носител на наградата „Учител на годината” и „Творец на годината” 2012

ОКМДС

Решение № 145

34.

Обсъждане възможността за изграждане на асансьор в сградата на ДКЦ І ЕООД за нуждите на лица с ограничени двигателни възможности

ЗСЕП

Заделени средства в Бюджет 2012 – Капита-лов списък.Асансьорът е в процес на изграждане

35.

Провеждане на редовни годишни Общи събрания на общинските търговски дружества

 • „Пазари и паркинги” ЕООД
 • „Оборище” ЕООД
 • „В и К – П” ЕООД
 • МБАЛ „Събо Николов” ООД
 • „ДКЦ – I” ЕООД

 

БИО

 

 

25.04.2012 – Реш. № 144

22.05.2012 – Реш. № 156

27.06.2012 – Реш. № 169

27.06.2012 – Реш. № 170

27.06.2012 – Реш. № 171

36.

Управление, разпореждане и стопанисване на общинско имущество

Всички ПК

Общо  65  решения

37.

Разглеждане на Плана за действие на Инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015” –

ЗСЕП

В процес на изработка, предстои приемане на следващата сесия на ОС

38.

Начало на процедура по проектиране на втори достъп до кв. Драгулин

ЗСЕП

Въпросът е многокpатно дискутиран в ПК ТСУ и БИО, залага се при изработката на ИПГВР

39.

Текущ отчет по изпълнение на Бюджет 2012 г. на Община Панагюрище и по изпълнение на капиталовите разходи; Актуализация на бюджета.

Актуализация на списъка с капиталовите разходи.

Всички ПК

 

Решения № 172, 173, 174, 175, 176, 198, 207, 208, 209, 210, 229, 256

40.

Изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби;

ОКМДС

Не са предприети действия.

41.

Изменение и допълнение на Наредбата за символите, почетните звания и отличия;

ОКМДС

Не са предприети действия.

42.

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от представяне на социални услуги на територията на община Панагюрище;

ЗСЕП

Приети 2 решения за откриване на нови социални услуги

43.

Приемане на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Панагюрище;

ЕТСГС

Приета наредба с Решение № 261

от 12.12.2012 г.

44.

Обсъждане въпроси свързани с бъдещото развитие на ученическия лагер в с.Панагюрски колонии;

ОКМДС

Прието Решение № 256 за прехвърляне на 140 хил.лв от Бюджет 2012 за ремонт на вилите.

45.

Създаване на Консултативен съвет по здравеопазване.

ЗСЕП

Не е създаден.