Начало Общество По – малко престъпления и по – голяма разкриваемост отчита РУП...

По – малко престъпления и по – голяма разкриваемост отчита РУП Панагюрище за първото шестмесечие на 2016г.

СПОДЕЛИ
Toshiba Exif JPEG
restorant
Toshiba Exif JPEG
Toshiba Exif JPEG

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБСЛУЖВАНАТА ТЕРИТОРИЯ

Районно управление на МВР град Панагюрище обслужва територия от 939 кв.км с население 32 763  човека. Пътна мрежа – 237 км.

Населението е разсредоточено в два града и 12 села, обособени в две отделни общини – община Панагюрище и община Стрелча.

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

През първото шестмесечие на 2016 година най-сложна е била оперативната обстановка в град Панагюрище. Регистрираните престъпления са 70,14 % от общо регистрираните в целия обслужван район.

В град Стрелча са регистрирани 13,89 % от общо регистрираните престъпления.

В селските райони са регистрирани 15.97 % от общо регистрираните престъпления.

Престъпленията извършени на обществени места са 83 бр. за 2016г. при 70 бр. за 2015г –   увеличение с 13, от тях са разкрити през 2016г. – 66 бр., с разкриваемост – 79.52 %, спрямо 44 бр. за 2015 година  – увеличение с  22 бр. и разкриваемост – 62.86 %. Налице е увеличение на разкриваемостта с  16.66 %.

 2016 г.2015 г.Изменение
Общо регистрирани ЗМ139171– 32
Общо регистрирани престъпления        118158– 40
Разкрити общо88880
Разкриваемост74,58 %55,70 %+ 18,88 %
Регистрирани престъпления с НИ         4678 32
Разкрити престъпления с НИ                   2322+ 1
Разкриваемост при престъпления с НИ50,00 %28,21 %+ 21,79 %

 

През първото шестмесечие на 2016 година на територията обслужвана от РУ – Панагюрище са регистрирани 118 криминални престъпления. През същия период на 2015 година са били регистрирани 158 криминални престъпления.

От регистрираните през първото шестмесечие на 2016 година общо 118 криминални престъпления са разкрити 88 или разкриваемостта е 74.58 %. През същия период на 2015 година от регистрираните общо 158 криминални престъпления са били разкрити 88, или разкриваемостта е била 55.70 %.

През първото шестмесечие на 2016 година в сравнение със същия период на 2015 година е налице намаление броя на регистрираните криминални престъпления с – 40. Налице е запазване на броя на разкритите престъпления. Налице е увеличение на разкриваемостта от 55.70 % на 74.58 %, с изменение + 18.88 %.

През първото шестмесечие на 2016 година регистрираните криминални престъпления с НИ са 46, като от тях са разкрити 23, или разкриваемостта е 50.00 %. За същия период на 2015 година регистрираните криминални престъпления с НИ са били 78, като от тях са били разкрити 22, или разкриваемостта е била 28.21 %.

През първото шестмесечие на 2016 година в сравнение със същия период на 2015 година е налице намаление броя на регистрираните криминални престъпления с НИ, с – 32. Налице е увеличение на броя на разкритите престъпления с НИ с + 1. Разкриваемостта при НИ се е увеличила от 28.21 % на 50.00 %, с изменение + 21.79 %.

ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУ-ПАНАГЮРИЩЕ

 

Резултатите по линии на работа са както следва:

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

 

Регистрирани престъпления:

2016г. – 6 бр.,

Разкрити престъпления:

2016г.  – 5 бр. /83.33 %/

Регистрирани престъпления с НИ:

2016г. – 3 бр.,

Разкрити престъпления с НИ:

2016г. –  2 бр. /66.67 %/

През 2016 година е разкрито 1 престъпление по линията, извършени в предходен период спрямо 1 за 2015 година.

 

 

Издирване на лица

 

 

През първото шестмесечие на 2016 година в РУ Панагюрище няма обявени безследно изчезнали малолетни и непълнолетни лица, безследно изчезнали момичета и жени жертви на трафик. През отчетния период в РУ Панагюрище са обявени за МИ 3 лица, от които 1 е издирено и 2 са обявени за ОДИ. За ОДИ са обявени 6 лица, от които 4 са издирени и остават за издирване 2 лица.

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

 

Регистрирани престъпления:

2016г. – 40 бр.,

Разкрити престъпления:

2016г.  – 22 бр.

 

Грабежи

Регистрирани престъпления:

2016г. – 0 бр.,

Разкрити престъпления:

2016г.  – няма регистрирани,

 

Кражби на имущество

 

Регистрирани престъпления:

2016г. – 32 бр.,

Разкрити престъпления:

2016г.  – 18 бр. /56.25 %/

 

В детайли:

През първото шестмесечие на 2016 година са регистрирани 7 домови кражби

През първото шестмесечие на 2016 година са регистрирани 2 взломни кражби.

През първото шестмесечие на 2016 година са регистрирани 2 кражби от офиси – от които са разкрити 2, с процент на разкриваемост 100.00 %.

През първото шестмесечие на 2016 година са регистрирани 12 кражби от магазини, от които са разкрити 10, с процент на разкриваемост 83.33 %.

През първото шестмесечие на 2016 година няма регистрирани джебчийски кражби.

През първото шестмесечие на 2016 година са регистрирани 3 кражби на домашни животни и селскостопанска продукция.

Анализът на оперативната обстановка по линията за първото шестмесечие на 2016 година показва, че в сравнение със същия отчетен период на 2015 година е налице намаление броя на регистрираните престъпления с -35. Налице е увеличение на разкриваемостта от 49.25 % на 56.25 %, с изменение + 7.00 %.

 

Кражби на компоненти и съоръжения от електропреносната мрежа

 

През първото шестмесечие на 2016 година е рагистрирано 1 престъпление от този вид. Това се дължи на създадената организация за противодействие, съвместно с екипи на EVN Bulgaria, в частност КЕЦ Панагюрище, системно провежданите СПО по линията и добрата профилактика от страна на охранителна полиция.

Измами

Регистрирани престъпления:

2016г. – 0 бр.,

Разкрити престъпления:

2016г.  – няма регистрирани

За периода имаше опити за телефонни измами, но благодарение на създадената организация по превенция и разясняване на схемите за измами от страна на охранителния състав и най-вече териториална полиция и медии същите бяха предотвратени

 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

 

Регистрирани престъпления:

2016г. – 57 бр.,

Разкрити престъпления:

2016г.  – 50 бр. /87.72 %/

Палежи

 

Регистрирани престъпления:

2016г. – 4 бр.

Разкрити престъпления:

2016г.  – 1 бр. /25.00 %/

 

Притежание, използване и производство на оръжие и боеприпаси

 

Регистрирани престъпления:

2016г. – 3 бр.

Разкрити престъпления:

2016г.  – 3 бр. /100.00 %/

 

Престъпления свързани с МПС

Регистрирани престъпления:

2016г. – 0 бр.

Разкрити престъпления:

2016г.  – няма регистрирани

В детайли:

В детайли:

«ПЗО на МПС»

 

За отчетния период няма регистрирани такъв вид престъпления, както и през 2015 година.

 

«Кражби на МПС»

 

За отчетния период няма регистрирани такъв вид престъпления, както и през 2015 година.

 

«Грабежи на МПС »

 

За отчетния период няма регистрирани такъв вид престъпления, както и през 2015 година.

 

 

Кражби на вещи и части от МПС

Регистрирани престъпления:

2016г. – 0 бр.,

Разкрити престъпления:

2016г.  – няма регистрирани

 

Разпространение и употреба на наркотични вещества

 

Предвид значимостта и социалният ефект на този вид престъпления, организацията на работата по противодействието на разпространението на наркотични вещества е изведено като приоритет в дейността на РУ Панагюрище. Правонарушенията в тази област се очертават с много висока степен на латентност. Съществени причини за скритостта им са нарасналият професионализъм на лицата и лидерите от криминалния наркоконтингент и пропуските в координацията на правозащитните органи, свързани със специалната превенция на наркопрестъпността.

На територията на РУ се предлага част от видовете наркотични вещества и част от разновидностите на амфетамините. Следва да отбележим, че наред с увреждането на здравето, злоупотребата с наркотици в редица случаи води и до извършването на различни престъпления с оглед набавяне на средства за закупуването им.

През първото шестмесечие на 2016 година са регистрирани 8 престъпления, свързани с държане на НВ / 65.86 гр. амфетамини, 11.73 гр. суха маса канабис и 3,16 гр. хашиш/.

Регистрирани престъпления:

2016г. – 8 бр.

Разкрити престъпления:

2016г.  – 7 бр. /87.50 %/,

 

Престъпления по транспорта

Регистрирани престъпления:

2016г. – 40 бр.,

Разкрити престъпления:

2016г.  – 37 бр. /92.50 %/

 

РАЗКРИВАЕМОСТ СПОРЕД ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ

 

При разкритите през първото шестмесечие на 2016 година 88 криминални престъпления са установени общо 93  извършители, от които – 1 лице под 14 години, 4 лица на възраст 14-17 години, 35 лица на възраст 18-30 години, 25 лица на възраст между 31 – 40 години, 28 лица на възраст над 40 години.

Анализът сочи, че броя на разкритите криминални престъпления през първото шестмесечие на 2016 година спрямо същият отчетен период на 2015 година се е запазил /88 бр./.Най-активна възрастова група през първото шестмесечие на 2016 година са лицата на възраст 18-30 години,

 

АНАЛИЗ  НА СЪСТОЯНИЕТО, СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИТЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ,  ИЗВЪРШВАНИ ОТ  МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ И ОБЩИНА СТРЕЛЧА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

 

Асоциалното поведение  на децата се обуславя от динамичните процеси, които се развиват в обществото. Те непрекъснато попадат в рискови ситуации както в дома, така и в училище, и на улицата. Криминогенните фактори са: безработицата и ниският жизнен стандарт, деформации в ценностната система, слабият родителски контрол и възпитание, влошени взаимоотношения в семейството и негативното отношение към правните и обществени норми.

Усилията на инспектор ДПС при РУ град Панагюрище са насочени най-вече към превенция и противодействие на това поведение, преодоляване на ценностния вакуум и разширяване на духовните пространства, защото недоимъка поражда битови и социални проблеми, които притискат хората и разрушават техните устои.

За изминалия шестмесечен период на 2016 год. в ДПС при РУ – Панагюрище са водени на отчет общо 51 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях престъпления и противообществени прояви. На 9 от тях са водени профилактични дела. Заведените за периода на отчет малолетни и непълнолетни лица в ДПС са 8, а снетите от отчет – 8. Наличност на водените на отчет в ДПС в края на периода – 43. От тях малолетни са 4, а непълнолетните – 39. От водещите се на отчет в ДПС при РУ – Панагюрище общо 6 деца се отглеждат в ЦНСТДМ “Павел Бобеков” град Панагюрище и ЦНСТДМ “Закрила” град Панагюрище.

През първото шестмесечие на 2016 год. са от РУ – Панагюрище е разкрито 1 престъпление /1.06% от общия брой разкрити престъпления/, извършено от 1 малолетно лице /1.08% от общия брой извършители/, спрямо 7 престъпления /7.07% от общия брой разкрити престъпления/, извършени от 3 малолетни лица /3.41% от общия брой извършители/ за същия отчетен период на 2015 год. Разкрити са за първото полугодие на 2016 год. и 4 престъпления /4.26% от общия брой разкрити престъпления/, извършени от 4 непълнолетни лица /4.30% от общия брой извършители/, спрямо 4 престъпления /4.04% от общия брой разкрити престъпления/, извършени от 4 непълнолетни лица /4.55% от общия брой извършители/ за същия отчетен период на 2015 год.

През изминалия шестмесечен период на 2016 година от МКБППМН град Панагюрище са разгледани 8 възпитателни дела, от които 2 по предложение на ИДПС. Наложени са възпитателни мерки на 8 малолетни и непълнолетни по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН. Един непълнолетен е настанен в СПИ „Христо Ботев” – с. Драгоданово. От МКБППМН град Стрелча не са разглеждани  възпитателни дела през първото полугодие на 2016 год. и не са налагани са възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН.

Извършените противообществени прояви от малолетни и непълнолетни лица през първото шестмесечие на 2016 год. са 5, а участниците в тях – 5.

Мотивацията за извършването на престъпни прояви е: неуважение към институциите, безразличие, неудовлетворение или гордост от извършеното, инертност, нравствена деформация, изградени престъпни навици, липса на положителни житейски цели и чувството на безнаказаност, безотговорност на родителите.

Причините и условията за извършване на проявите са слабият родителски контрол, липсата на достатъчно средства за препитание, поради ниските доходи на голяма част от населението, безработицата, срива в ценностната система на децата, прехвърлянето на отговорностите относно възпитанието на учениците от родители на учители и обратно, демографския срив, многото права и малкото задължения на учениците. В повечето случаи учителите и родителите се чувстват безпомощни за решаване на проблемите с бягството от училище и дисциплината по време на учебни занятия.

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

През първото шестмесечие на 2016 година, като структоопределящи икономически отрасли на територията на РУ Панагюрище се запазиха отраслите селско стопанство, горско стопанство, строителство, търговия, лека и тежка промишленост, транспорт, образование и здравеопазване. Високата икономическа активност в тези отрасли, както и обстоятелството, че по икономическо развитие Община Панагюрище е с относителен дял на второ място в Област Пазарджик, определяше и оперативната обстановка по икономическа линия през отчетния период.

През първото шестмесечие на 2016 година на територията обслужвана от РУ Панагюрище са регистрирани 25 икономически престъпления. През същия отчетен период на 2015 година са били регистрирани 15 икономически престъпления.

От регистрираните през първото шестмесечие на 2016 година общо 25 икономически престъпления са разкрити 22 или разкриваемостта е 88.00 %. През същия отчетен период на 2015 година от регистрираните общо 15 икономически престъпления са били разкрити 13, или разкриваемостта е била 86.67 %.

 

ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУ-ПАНАГЮРИЩЕ

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

 

Регистрирани престъпления:

2016г. – 2 бр.

Разкрити престъпления:

2016г.  – 2 бр. /100.00 %/ ,

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

 

Регистрирани престъпления:

2016г. – 1 бр..

Разкрити престъпления:

2016г.  – 1 бр. /100.00 %/ , 2015

 

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО

 

Регистрирани престъпления:

2016г. – 20 бр.

Разкрити престъпления:

2016г. – 17 бр. /85.00 %/

 

В детайли:

Престъпления против паричната и кредитна система /чл.243 – 249 от НК/

 

Регистрирани престъпления:

2016г. – 1 бр.

Разкрити престъпления:

2016г.  – 0 бр. /0.00 %/,

 

Престъпления извършени в горското стопанство

 

Регистрирани престъпления:

2016г. – 8 бр.

Разкрити престъпления:

2016г. – 7 бр. /87.50 %/

За постигане на ползотворната работа и взаимодействие с ДГС Панагюрище, РДГ Пазарджик, ЛРД „Глиган” се изготви план за предприемане на мерки и създаване на оптимална организация за противодействие и превенция на закононарушенията свързани с горските, дивечовите и рибни ресурси, както и бракониерство и незаконен добив на дървесина на територията на РУ Панагюрище

Задържане и търговия с акцизни стоки без бандерол /тютюневи изделия и алкохол/, по чл.234 от НК:

 

Регистрирани престъпления:

2016г. – 11 бр.

Разкрити престъпления:

2016г. – 10 бр. /90.91 %/

През първото шестмесечие на 2016 година бяха планирани и проведени множество СПО и рутинни проверки, при които бяха иззети: 15 900 къса цигари в кутии, 10 860 къса саморъчно направени цигари, 4,325 кг насипен тютюн, 770,500 л наливен алкохол.

РАЗКРИВАЕМОСТ СПОРЕД ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ

При разкритите през първото шестмесечие на 2016 година 24 икономически престъпления са установени общо 24 извършители, от които –  4 лица на възраст 18-30 години, 3 лица на възраст между 31 – 40 години, 17 лица на възраст над 40 години.

Анализа сочи, че броя на разкритите икономически престъпления през първото шестмесечие на 2016 година е повече с 9 бр. в сравнение с броя на разкритите икономически престъпления през същия отчетен период на 2015 година. Броя на установените извършители през първото шестмесечие на 2016 година е повече с 10 бр. в сравнение с броя на установените извършители през същия отчетен период на 2015 година. Като най – активна възрастова група и за двата периода са лицата на възраст над 40 години.

През първото шестмесечие на 2016 година в сравнение със същия отчетен период на 2015 в РУ е налице увеличение на регистрираните икономически престъпления от 15 на 25, с +10 бр. или /+ 66.67 %/. Налице е увеличение броя на разкритите икономически престъпления от 13 на 22 с + 9 бр. Общата разкриваемост при икономическите престъпления се е подобрила от 86.67 % на 88.00 % с изменние  + 1.33 %.

 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПРЕВЕНЦИЯ

 СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА В ОБСЛУЖВАНИЯ РАЙОН:

 С нарастване интензивността на движението, броя на водачите и МПС, без да има някаква съществена промяна в инфраструктурата, драстично нараства и броя предпоставките за ПТП. Над 90% от тежките ПТП и жертвите при тях са в следствие на нарушения и грешки на водачите на МПС.

Основни предпоставки са лошата дисциплина, превишаване на разрешената скорост на движение, неправилно изпреварване, отнемането на предимство, употребата на алкохол, непредпазливостта, слабата квалификация на водачите, подценяване на умората, голямото самочувствие, недостатъци в сигнализацията, маркировката на пътното покритие и не на последно място метеорологичните условия. Наблюденията показват, че дисциплината на движение се влошава непрекъснато и не само при водачите на МПС, но и при останалите участници в движението.

През изтеклото полугодие на 2016 година се отчита намаляване общия броя на ПТП на територията, обслужвана по КАТ от РУ – Панагюрище.

Сравнителния анализ за отчетния период показва, че

 

 2015г.2016г.Увеличение/

намаление (бр.)

Общ брой3328-5
Леки ПТП2423-1
Тежки ПТП95-4
Брой загинали лица10-1
Брой ранени лица104-6

 

 

2.ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПТП И ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ   ЗА ТЯХ:

 

Най-честите причини за настъпване на пътнотранспортни произшествия са свързани с грешки в поведението на водачи на пътни превозни средства или със съзнателно нарушаване от тяхна страна на правилата за движение.

За отчетният период основни причини тези ПТП се разпределят на:

 

Несъобразена скорост с пътните условия – 13

Неспазване на предимство – 4

ПТП с велосипедист – 1

ПТП с пешеходци – 1

Неправилно изпреварване – 2

Неправилно движение назад – 1

Неправилна маневра – 4

Неспазване на дистанция – 2

 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:

 

При направен сравнителен анализ за същия отчетен период на АНД, но само на  звено „Пътна полиция”, резултатите са следните:

 

 2015г.2016г.Увеличение/

намаление (бр.)

Общ брой нарушения9881366+378
Общ брой АУАН318408+90
Общ брой фиш562751+189
Обща стойност на глоба по фиш20090лв.25110лв.+5020лв.

 

МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ

 

През отчетния период служителите от група “ОП”  изпълниха поставените задачи при охрана на масови мероприятия и не допуснаха нарушения на обществения ред по време на провеждането им. Състава взе активно участие в охраната на всички мероприятия по честването на Националния празник на Република България – 3ти март, честванията на 140 годишнината от Априлското въстание в град Панагюрище и местността «Оборище»,  охраната на концерти и други национално фестивали организирани от Общинските администрации – Панагюрище и Стрелча, традиционните събори и празници в Общините Стрелча и Панагюрище, футболните срещи във «Б» ПФГ, охрана на матурите и зрелостните изпити в ОУ,СОУ и ПГ.

Охранявани са общо – 34 масови мероприятия на територията на РУ- Панагюрище, без допуснати нарушения на обществения ред; безредици, хулигански прояви и инциденти. От тях: протестни – 1, спортни – 7, Държавни и правителствени делегации – 4 и други – 22. Участие са взели общо 330 служители.

На територията на РУ- Панагюрище са проведени общо 79 броя СПО. В тях участие са взели 855 броя служители.

 

 

 ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО И РАБОТА НА

РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ПОЛИЦАИ

 

В РУ Панагюрище през отчетния период са разследвани общо 239 броя ДП, като от тях:

– НП-9 броя; БП-32 броя; ДПОР-198 броя

– останали неприключени от минал период – 40 броя ДП

– новообразувани – 158 броя

В сравнение през 2015г. за същия период са разследвани общо 232 броя ДП, като от тях:

– НП-4 броя; БП-32 броя; ДПОР-196 броя

– останали неприключени от минал период – 60 броя ДП

– новообразувани – 136 броя

 

Общ брой приключени ДП /БП, НП, ДПОР/ през отчетния период са 174 броя, като от тях изпратени в прокуратурата са:

– с мнение за повдигане на обвинение – 91 броя

– с мнение за прекратяване на наказателното производство – 37 броя

– с мнение за спиране на наказателното производство– 46 броя

– общ брой, приключени в законов срок – 174 бр.ДП

– общ брой, приключени извън законов срок – няма

В сравнение през 2015г. за същия период са приключени 135 броя ДП /БП, НП, ДПОР/, като от тях изпратени в прокуратурата са:

– с мнение за повдигане на обвинение – 53 броя

– с мнение за прекратяване на наказателното производство – 39 броя

– с мнение за спиране на наказателното производство– 43 броя

– общ брой, приключени в законов срок – 135 бр.ДП

– общ брой, приключени извън законов срок – няма