Начало Общество Подписваме договора за депото на 14 декември

Подписваме договора за депото на 14 декември

СПОДЕЛИ
Реклама

Договорът за безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение №DIR–5112122-4-70 “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” ще бъде официално подписан на 14 декември 2012 година в 10:00 часа в Министерство на околната среда и водите на Република България.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 17 326 711,92 лв. (седемнадесет милиона триста двадесет и шест хиляди седемстотин и единадесет лева и деветдесет и две стотинки). От тях 14 727 705,13 лева (четиринадесет милиона седемстотин двадесет и седем хиляди седемстотин и пет лева и тринадесет стотинки) от Европейски фонд за регионално развитие на ЕС и 2 599 006,79 лв. (два милиона петстотин деветдесет и девет хиляди и шест лева и седемдесет и девет стотинки) национално съфинасиране от държавния бюджет на Република България.

Съфинансирането от двете общини Панагюрище и Стрелча е в размер на 972 942,73 (деветстотин седемдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и два лева и 73 стотинки). Съгласно решение, взето на 18 май 2012 година на проведено Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините Панагюрище и Стрелча, финансовото участие на двете общини се разпределя в съотношение 85,5% за Община Панагюрище и 14,5% за Община Стрелча. В левова равностойност за Община Панагюрище – 831 866, 04 лв. (осемстотин тридесет и една хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и четири стотинки), а за Община Стрелча – 141 076,69 лв. (сто четиридесет и една хиляди седемдесет и шест лева и шестдесет и девет стотинки).

1 КОМЕНТАР