Начало Общество Покана във връзка с Интегриран план за градско възстановяване и развитие на...

Покана във връзка с Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

ПОКАНА

до всички заинтересовани граждани

за представяне на проектни идеи във връзка с разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Панагюрище

В рамките на проекта до сега беше изготвен Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в гр. Панагюрище, въз основа на който бяха идентифицирани и одобрени от местната общественост и с решение на Общинския съвет на Община Панагюрище три зони за въздействие. В рамките на всяка зона за въздействие следва да бъдат идентифицирани и приоритизирани проектни идеи и възможности за публично-частни партньорства, които да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020г. на гр. Панагюрище. Проектите, които предстои да бъдат конкретизирани, са основен метод за постигане на визията за развитие на града.

Формулирането на адекватна стратегическа рамка е от голямо значение за организирането на проектите. Стратегията, целите и приоритетите на ИПГВР на                         гр. Панагюрище, правилното им определяне, степенуването им и придържането към тях ще помогнат за осъществяването на визията за развитие на града до 2020г. Извеждането на стратегически цели, които да отразяват крайния ефект от реализацията на ИПГВР за местното население и бизнеса са изключително важни за постигане на желаните резултати.

Най-учтиво Ви каним да споделите вашите идеи и намерения.

Дата и място на провеждане:

21 май 2013 година /вторник/ от 16:00 часа

в сградата на Община Панагюрище, етаж 2, Сесийна зала

Искрено се надяваме на ползотворно сътрудничество.

Повече информация за същността на проекта и териториалния обхват на одобрените от УО на ОПРР зони за въздействие можете да намерите на сайта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Панагюрище: http://www.ipgvr-panagyurishte.com