Начало Общество Покана за обществено обсъждане

Покана за обществено обсъждане

СПОДЕЛИ

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

отправя покана

до всички заинтересовани страни и граждани за обществено обсъждане по проект

“ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН

ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ”

По Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001-1.4.07/2010

Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”

ОПЕРАЦИЯ 1.4 “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

Дата и място на провеждане:

25 януари 2013 година (петък) от 16:00 часа

в сградата на Община Панагюрище

етаж 2, Сесийна зала

В рамките на общественото обсъждане ще бъдат представени зони за въздействие и визия за развитие на град Панагюрище 2014-2020 г.