Начало Общество Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински...

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг

22
0
СПОДЕЛИ
restorant

ob6tina-panagiuri6te-pa121Кметът на община Панагюрище на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 60 от Наредба  за съставяне, изпълнение  и отчитане на  бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  на Община Панагюрище, кани местната общност, професионални сдружения, граждански инициативни комитети и други сдружения с нестопанска цел и граждани на обществено обсъждане относно предложение за поемане на  дългосрочен дълг от Община Панагюрище .

І. Предназначение на дълга:

Средствата от дълга са предназначени за мостово финансиране и собствено участие за финализиране  на   проекти по Оперативна програма „Околна среда“ , финансирани от фондовете на ЕС и за които община Панагюрище е подписала следните договори за безвъзмездна финансова помощ:

  1. Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, финансиран от ОПОС по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-СО43;
  2. Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище, финансиран от ОПОС по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-СО12;

ІІ. Параметри на дълга:

  1. Максимален размер на дълга до 10 000 000 лв.
  2. Валута на дълга – лева.
  3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, чрез заем от Фонд ФЛАГ
  4. Срок на погасяване – не повече от 48 /четиридесет и осем / месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, възможност за предсрочно погасяване  на части, без такса за предсрочно погасяване.
  5. Източници на финансиране – собствени приходи и и чрез плащанията от Управляващия орган съгласно договорите за безвъзмездна финансова помощ.
  6. Максимален лихвен процент – шестмесечен ЕUROBOR плюс максимална добавка 078 %
  7. Други такси, лихви, неустойки, разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.
  8. Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху вземанията на Общината от договорите за безвъзмездна финансова помощ и собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг

Публичното обсъждане ще се проведе в Сесийната зала, етаж 2  в Административната сграда на Общинска администрация-Панагюрище от 15.00 часа на 17.11.2014 год.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на Общината www.panagyurishte.org, както и на хартиен носител в деловодството на Общинска администрация.