Начало Общество Покана за заключителна пресконференция

Покана за заключителна пресконференция

СПОДЕЛИ
restorant

 КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

           отправя покана

до Общинския съвет, Общинската администрация, НПО,

до местните медии,

както и до всички заинтересовани страни и граждани

на организирана  заключителна пресконференция

по повод приключване изпълнението на проект

“ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ”

по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 BG161PO001-1.4.07/2010

Приоритетна ос 1:”Устойчиво и интегрирано градско развитие”

ОПЕРАЦИЯ 1.4 ”Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

Дата, час и място на провеждане на ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА:

 

16 октомври 2013 г. /сряда/ от 13.00 часа

 

в сградата на Община Панагюрище

 

етаж 2, Сесийна зала