Начало Политика Последният одит на общината ни от Сметната палата е бил през 2008...

Последният одит на общината ни от Сметната палата е бил през 2008 година

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

По повод темата на седмицата – докладът на експерти от Института за правни анализи и изследвания (ИПАИ), сочещ, че над 76% от обществените поръчки у нас са опорочени и това може да доведе до спиране на парите от страна на Европейската комисия по оперативните програми и споменаването на Панагюрище сред тези общини, ПИА потърси повече информация в сайта на Сметната палата. Оказа се, че през периода 2007-2011 година  на Община Панагюрище е правен един одит и той е бил за 2008 година.

Публикуваме извадка от одита, в частта за Спазване на ЗОП.

5. Спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП)

В Община Панагюрище са разработени общи правила за  възлагане на обществени поръчки , утвърдени със заповед на кмета от 2007 г.

За одитирания период в общината не са провеждани процедури по Закона за обществените поръчки.

По Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки   са сключени 40 договора. Според предмета на поръчките, 16 договора са сключени за строителство, 9 – за доставки и 15 – за извършване на услуги.

5.1. Обществени поръчки, възложени след провеждане на процедура за открит конкурс  по реда на чл.3,ал.2 от НВМОП

Чрез процедура “открит конкурс” по чл.3, ал. 2 от НВМОП  за одитирания период  са сключени 12 договора, от които 4 са прекратени.

Откриването на процедурите е извършено с  решения,  с които са одобрени  обявлението за обществената поръчка и документацията за участие съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от НВМОП. Решенията и обявленията са изпращани  в законоустановения срок до Агенцията за обществени поръчки (АОП).

Обявленията за малки обществени поръчки са изготвяни   по образеца по чл. 19, ал. 7 от ЗОП и са изпращани в законоустановения срок до Държавен вестник и  АОП.

Документацията  за участие съдържа  определените елементи в чл. 8, ал.1 от НВМОП. Спазени са изискванията за размерите на гаранциите за участие и изпълнение.

При получаване на офертите  и назначаване на комисия за провеждане на открит конкурс е спазено изискването на чл.12, ал.1 и  чл.18, ал. 1 от НВМОП.

При разглеждане, оценка и класиране на офертите комисията  е проверявала  съответствието на офертите със списъка от документи, упоменат в чл. 13, ал. 1, т. 12 от НВМОП .Спазвано е изискването най-малко трима членове на комисията да подписват приложенията, които подлежат на оценка съгласно обявените показатели .

През одитирания период са прекратени 4 от процедурите с открит конкурс по чл.3, ал.2 от НВМОП –  две за доставки на леки автомобили на лизинг и две за строително-монтажни и ремонтни работи. Прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка е извършвано при условията на   чл. 24, ал. 1, т. 1, 3, 5 и 6 от НВМОП.

Възложителят е обявил  с решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 42, ал. 1 от НВМОП. Спазени са изискуемите срокове за издаване и изпращане на решението съгласно чл. 42, ал. 1 и 3 от НВМОП. Договорите  са сключвани  в 15-дневен срок от изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител, съгласно чл. 31, ал. 3 от НВМОП. Не са постъпвали жалби срещу решенията за определяне на изпълнители.

Изпратена  е информация до АОП за вписване в Регистъра за обществени поръчки в 7-дневен срок от сключването на договора съгласно чл. 34, ал. 1 от НВМОП.

При извършените проверки се установиха следните нарушения:

1. В резултат на проведени две процедури за доставка на хранителни продукти, с по пет обособени позиции, са сключени три договора на 21.04.2008 г. и на            29.04.2008 г.

Общата сума на доставките е 162 918 лв. (без ДДС) и надхвърля определената граница по чл.1, ал. 2, т. 2 от НВМОП. Средствата за посочените доставки са планирани предварително в разходната част на бюджета. Необходимостта от тези доставки е възникнала по едно и също време. Извършено е разделяне на поръчката  в нарушение на чл. 15, ал.6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП.

2. През 2008 г. са извършени разходи за покупка на минерална вода в размер на               24 723 лв. (без ДДС), което е изисквало събирането на не по–малко от три оферти, съгласно чл. 2, ал. 1 от НВМОП.

3. Извършена е покупка на гориво за леките автомобили, в размер на 30 896 лв., (без ДДС), без проведена процедура за възлагане на обществена поръчка. Извършените разходи  са над 30 000 лв. и надвишават прага, посочен в чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП, с което са нарушени изискванията  на чл. 3, ал.2 от НВМОП , за провеждане на открит конкурс.

4. За участие в обществена поръчка  “Благоустрояване на улици в град Панагюрище” не е спазен срокът за освобождаване на гаранциите за участие  на 6 фирми, с което е нарушен чл.28, ал.1 от НВМОП.

5.2. Поръчки с провеждане на “договаряне с покана” по чл. 53, ал. 1 от НВМОП

В резултат на проведени процедури на договаряне с покана са сключени четири договора за възлагане на обществени поръчки. Решенията на възложителя за класиране на участниците и определяне на изпълнител са  от 02.09.2008 г., 18.09.2008 г., 07.10.2008 г., и 16.12.2008 г., а договорите са сключени на 03.09.2008 г.,18.09.2008 г., 14.10.2008 г. и 19.12.2008 г., преди изтичане на срока за обжалване на решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител. Сключването на четирите договора преди изтичане на срока за обжалване на решението за класиране на участниците  и определяне на изпълнител е в нарушение на чл. 31, ал. 3 от НВМОП.

Сключен е  договор за „Авариен ремонт и реконструкция на съществуващ водопровод” от 03.09.2008 г. на стойност 973 897 лв., който е прекратен със споразумение от 11.09.08 г. на  основание чл.20а от Закона за задълженията и договорите. Причина за прекратяване на договора с изпълнителя е липса на регистрация в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория обект.

За същата поръчка е проведена втора процедура на “договаряне с покана” и е сключен нов договор на 18.09.08 г.  със същия предмет и стойност и с друг изпълнител.

В решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка е посочено , че поканата за участие в договарянето следва да се изпрати до „ СМБЕ” АД –Калояново. Въпреки това , възложителят е сключил договор за възлагане на обществена поръчка с „Хеброс Инженеринг” (обединене между „СМБЕ” АД –Калояново и „Аквамонт ООД- Пазарджик).

Не е спазено изискването на чл. 57, ал.1 във връзка с чл.54, ал.1 от НВМОП, като договорът не е сключен с лицето, определено за изпълнител, до което е отправена поканата за участие.

Срокът на изпълнение на договора е 9 календарни дни от 18.09.2008 г. до 26.09. 2009г. Договорът е изпълняван поетапно до 16.04.2009 г. с което не е спазен определеният в него срок.

Другите две процедури за “договаряне с покана” са проведени  по реда на чл. 53, ал.1, т.10 от НВМОП с предмет.

1. “Изграждане на колектор с. Оборище”. Сключен е договор от 01.04.2005 г. на стойност 585 867 лв. (с ДДС). За възникнали  допълнителни строително-монтажни работи  (СМР) е сключен  нов договор, от 14.10.2008 г. със същия изпълнител, на стойност 128 682 лв.

В решението за откриване на процедурата  не са посочени фактически обстоятелства, обосноваващи провеждане на процедура на договаряне на посоченото правно основание. Вместо мотиви, в решението е отразена текстовата част на чл.53, ал.1, т.10 от НВМОП. Решението за откриване на процедурата не съдържа мотиви за избора на процедурата, в нарушение на чл.54, ал.1 от НВМОП.

2. Проведена е процедура на договаряне с покана с предмет “Извършване на строително-монтажни работи в училищен стол на училище „Марин Дринов”- гр. Панагюрище” Сключен е договор, на 13.10.2008 г., на стойност 102 141 лв. За извършване на допълнителни СМР със същия изпълнител е сключен втори  договор от 19.12.2008 г. на стойност 50 528 лв. Общата стойност за допълнителното строителство не надхвърля  50 на сто от стойността на основната поръчка.

В решението за откриване на процедурата не се съдържат мотиви за избора на процедурата, в нарушение на чл.54, ал.1 от НВМОП, както и, че не е налице правно основание за възлагане на обществената поръчка по реда на чл.53, ал.1, т.10 от НВМОП.

5.3. Обществени поръчки след представяне на 3 оферти.

Констатирани са следните нарушения:

1. За две обществени поръчки са получени по-малко от три оферти и с изпълнителите са сключени договори.

Извършено е нарушение на чл.2 , ал.1 от НВМОП, като за възлагането на поръчките са събрани по две оферти и е пропусната  възможността да се избере най-изгодната оферта.

2. За извършване на услуги  са сключени два договора, със стойности 28 500 лв. (без ДДС) и 28 000 лв. (без ДДС) с изпълнители, по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП, след представяне на 3 оферти за

Средствата са предварително предвидени в бюджета и са отразени в  плана на капиталовите разходи за 2008 г. – от собствени бюджетни средства. Договорите са сключени на  една и съща дата – 22.12.2008 г. Предвид на идентичния характер на поръчките и общата им стойност от 56 500 лв., “надминаваща прага по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП”, е налице  разделяне на поръчката, в нарушение на чл.15, ал.6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП. [1]

3. За превоз на ученици по 4 различни маршрута са наети четири фирми, от които с три фирми има сключени договори по чл.2, ал.1, т.1 с представяне на три оферти от НВМОП. Общата договорена сума (без ДДС) е 52 281 лв. и надхвърля прага от 30 000 по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП.

Налице е разделяне на поръчката, в нарушение на чл.15, ал.6 от ЗОП, във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП.

В общината няма въведена практика да се обобщават потребностите от обществени поръчки в началото на финансовата година, а поръчките са обявявани в момента на възникване на потребността.

През одитирания период не е извършван мониторинг на процеса по възлагане на обществените поръчки съгласно стратегията на общината за управление на риска..

Не е извършван предварителен контрол на разходите по  изпълнението на обществените поръчки, поради липсата на финансов контрольор.

За одитирания период системата за финансово управление и контрол в Община Панагюрище не е действала ефективно, поради което са допуснати пропуски и нарушения при планирането и провеждането на процедурите по възлагането на обществените поръчки.

СНИМКА: CROSS