Начало Общество Повече часове по математика в V, VI и VII клас. Увеличават упражненията

Повече часове по математика в V, VI и VII клас. Увеличават упражненията

СПОДЕЛИ
грамотността

Увеличава се броят на часовете по математика в пети, шести и седми клас. Намалява се учебното съдържание за сметка на часовете за упражнения.

Тези промени са предвидени в проект за изменения в съответните учебни програми на министъра на образованието Красимир Вълчев и ще бъдат в сила съответно учебните 2021/2022 г., 2022/2023 г. и 2023/2024 г.

V клас

Годишният брой часове за петокласниците се увеличава на 153 при сегашни 136.

Разпределението на съдържанието ще се прави по преценка на учителите. То може да е различно от предложеното в учебника.

Уроците в учебника за нови знания няма да могат да надвишават 84. За тях ще се отделят не до 60% от часовете, както е сега, а до 55%. За сметка на това, за упражнения, преговор, обобщение и практически дейности те ще се увеличат на 37% от 32%.

В подбора на ситуации за представяне на изучаваните теми и проблеми и на задачите за прилагане на наученото следва да преобладават ситуации от практиката, водещи до математическо моделиране с цел решаване на житейски казуси, пише в редакцията на учебната програма.

От новите понятия отпадат „делител“, „кратно“, „остатък“, „общ делител“, „общо кратно“, „признак на делимост“, „обикновена дроб“, „числител“, „знаменател“, „правилна дроб“, „неправилна дроб“, „смесено число“, „съкратима дроб“, „несъкратима дроб“, „десетична дроб“, „цяла част на десетична дроб“, „дробна част на десетична дроб“, „десети“, „стотни“, „десетична запетая“, „крайна десетична дроб“, „безкрайна периодична десетична дроб“, „периодична дроб“, „m2, dm2, cm2, mm2“, „диаграма“, „пиктограма“, „разстояние между две точки“, „разстояние от точка до права“, „разстояние между успоредни прави“, „перпендикулярни прави“, „перпендикулярни отсечки“, „успоредни прави“, „успоредник“, „височина на успоредник“, „ромб“, „трапец“, „основи на трапец“, „бедро на трапец“, „височина на трапец“, „правоъгълен паралелепипед“, „куб“, „стена“, „връх“, „ръб“, „дължина“, „широчина“, „височина“, „лице на околна повърхнина“, „лице на повърхнина“, „обем“, m3, dm3, cm3, mm3.

В частта от учебната програма „Развиване на компетентности, които са косвено свързани с математическата грамотност:“ в „Езикова компетентност“ се добавя „математически факт или понятие.“

Новата програма ще е в сила от учебната 2021/2022 г.

VI клас

Подобни са промените в шести клас, които се предвижда да влязат в сила от учебната 2022/2023 г.

Там също се записва, че „основната цел е учениците да открият необходимостта от знанието и неговото приложение при решаването на конкретни житейски ситуации“.

От учебното съдържание, както и в пети клас, отпадат всички подтеми и остават само означените с арабски цифри 1., 2. и т.н. Темите се изменят и новите ще са:

– Тема 1. „Рационални числа“;

– Тема 2. „Степенуване“;

– Тема 3. „Уравнения“;

– Тема 4. „Пропорции“;

– Тема 5. „Елементи на вероятности и статистика“;

– Тема 6. „Геометрични фигури и тела“.

От новите понятия отпадат „многоъгълник“, „правилен многоъгълник“, „апотема на правилен многоъгълник“, „периметър н правилен многоъгълник“, „лице на многоъгълник“, „кръг“, „дължина на окръжност“, „лице на кръг“, „права призма“, „развивка на права призма“, „правилна пирамида“, „развивка на правилна пирамида“, „основа“, „околна стена“, „основен ръб“, „околен ръб“, „височина на права призма“, „височина на правилна пирамида“, „апотема на правилна пирамида“, „цилиндрична повърхнина“, „конична повърхнина“, „прав кръгов цилиндър (ротационен цилиндър)“, „прав кръгов конус (ротационен конус)“, „ос на цилиндър“, „ос на конус“, „радиус на цилиндър“, „радиус на
конус“, „височина на цилиндър“, „височина на конус“, „образуваща на цилиндър“, „образуваща на конус“, „сфера“, „кълбо“, „радиус на сфера“, „сферична повърхнина“, „лице
на околна повърхнина“, „лице на пълна повърхнина“, „обем на тяло“, „положително число, „отрицателно число“, „рационално число“, „абсолютна стойност на рационално число“,
противоположни числа, числова ос, алгебричен сбор, декартова координатна система, „абсцисна ос“, „ординатна ос“, „квадранти“, „наредена двойка числа“, „координати на
точка“, „абсциса на точка“, „ордината на точка“, „степенуване“, „степен“, „основа“, „степенен показател“, „числово равенство“, „уравнение“, „коефициенти на уравнение“,
„неизвестно“, „корен (решение) на уравнение“, „пропорция“, „членове на пропорцията“, „права пропорционалност“, „обратна пропорционалност“, „графика на права/обратна   пропорционалност“, „множество“, „случайно събитие“, „вероятност“, „средноаритметично“.

Тема 6 се допълва с понятието „централен ъгъл“.

Годишният брой часове за предмета се увеличава от 136 на 153 и отново се дава повече свобода на учителите по отношение разпределение на съдържанието при планирането на часовете.

Горната граница за усвояване на нови знания също е 84 урочни статии в учебника. Препоръчителното процентно разпределение между часове за нови знания и упражнения също се променя. Първото се намалява от 60% на 55%, от 32% се увеличават на 37% часовете за упражнения, преговор, обобщение и практически дейности.

VII клас

Тук също се добавя изречението: „Основната цел е учениците да открият необходимостта от знанието и неговото приложение при решаването на конкретни житейски ситуации“.

От учебното съдържание отпадат всички подтеми и остават само означените с арабски цифри 1., 2. и т.н.

От усвояваните досега нови понятия ще отпаднат „едночлен“, „степен на едночлен“, „коефициент на едночлен“, „нормален вид на едночлен“, „противоположни едночлени“, „подобни едночлени“, „нормален вид на многочлен“, „степен на многочлен“, „линейно уравнение“, „корен (решение) на линейно уравнение), „еквивалентни (равносилни) уравнения“, „еквивалентни преобразувания“, „среда на отсечка“, „ъглополовяща на ъгъл“, „медиана в триъгълник“, „изправен ъгъл“, „съседни ъгли“, „противоположни (връхни) ъгли, „кръстни ъгли“, „съответни ъгли“, „прав ъгъл“, „остър ъгъл“, „тъп ъгъл“, „прилежащи ъгли“, „числово неравенство“, „линейно неравенство с едно неизвестно“, „еквивалентни неравенства“, „срещуположни страни“, „съседни страни“, „централен ъгъл“.

Годишният брой часове за изучаване на математика се увеличава от 144 на 162.

Учителите отново получават по-голяма свобода, за да разпределят учебното съдържание, което трябва да преподадат.

Броят на урочните статии се ограничава до 89.

Водещо при представянето на темите и проблемите ще е използването на ситуации от практиката.

Препоръчителното процентно разпределение между часове за нови знания и упражнения и тук се променя. Първото се намалява от 60% на 55%, от 32% се увеличават на 37% часовете за упражнения, преговор, обобщение и практически дейности.

Променената учебна програма започва да се прилага от учебната 2023/2024 г. за учениците, които постъпват в VII клас, като до одобряването на нови учебници се използват
съществуващите.

Източник: offnews.bg