Начало Местна власт Право на отговор на групата съветници от ПП ГЕРБ във връзка с...

Право на отговор на групата съветници от ПП ГЕРБ във връзка с изявление на ВрИД кмета

СПОДЕЛИ

В отговор на изявление на ВрИД кмет на община Панагюрище, г-н Петър Каменски, в което той обвинява групата общински съветници от ГЕРБ в тиражиране на неистини за завишаване щата на Общинска администрация с 30% и апелира за посочване на източника на информация, изразяваме следната позиция:

С приемане бюджета на община Панагюрище, считано от 01.03.2024г., е приета нова структура и численост на персонала на Общинска администрация (приложение №10 към бюджета), съгласно която:
Броят на щатовете за държавни служители се намалява от 55 на 39 човека, което е намаление от 29%. Държавните служители се назначават съгласно изискванията на Закона за държавния служител и по закон гарантират устойчивостта, експертизата и политическия неутралитет на администрацията. Възнагражденията за тях се осигуряват от държавния бюджет, а не за сметка на местните приходи.
Броят на общинските служителите, финансирани за сметка на местните приходи се увеличават от 41 на 71 човека, което е ръст от 73%. На длъжностите, финансирани от местни дейности, могат да бъдат назначавани хора без провеждане на конкурс, без съобразяване дали кандидатите отговарят на изискванията за заемане на длъжността и без ясни критерии за избор. Възнагражденията за тях се осигуряват от местния бюджет. Предлаганото завишение води до потенциални годишни разходи, които трябва да се финансират с местни приходи в размер на 856 х.лв. (30 човека х 12 м. х 2378 лв. средномесечно брутно трудово възнаграждение), които във времето ще нарастват. А тези средства могат да се ползват за решаване на редица проблеми на жителите на общината.
Това беше и един от мотивите групата съветници на ГЕРБ да не подкрепим приемането на бюджет 2024г. Ето защо се извиняваме за допуснатата неточност, че числеността на общинска администрация е завишена с 30%, тъй като администрацията, финансирана от местния данъкоплатец е увеличена със 73%. Независимо, че до момента не всички щатни бройки са заети, то въпрос на време е това да бъде направено, тъй като и в момента текат процедури по назначаване на нови служители. Иначе какъв е смисълът да се разкриват нови щатни бройки.
Явно разбиранията на новото ръководство на община Панагюрище са обратни на тенденциите, които държавата задава,за намаляване числеността на администрацията и развитието на електронните услуги.
Считаме, че жителите на община Панагюрище трябва да бъдат запознати с тези факти и да не бъдат манипулирани от ръководството на общината.