Начало Общество Преминаха публичните обсъждания на бюджета в осемте населени места на общината

Преминаха публичните обсъждания на бюджета в осемте населени места на общината

СПОДЕЛИ
restorant

На 14, 15 и 18 февруари кметът на община Панагюрище Никола Белишки и неговите заместници Галина Матанова и Георги Павлов проведоха публични обсъждания на бюджета в осемте населени места на общината – Поибрене, Оборище, Баня, Бъта, Попинци, Елшица, Левски и Панагюрски колонии. В отделните села отчет на Бюджет`2012 и представяне на проект за бюджет на общината за 2013 година направиха директорът на Дирекция "ФСД, БЮДЖЕТ И МТД" Цветана Якова и главният експерт Бюджет и ТРЗ на Общинска администрация Надя Дашева. В две от населените места (Поибрене и Оборище) жителите можеха да получат отговори на въпросите си освен от общинското ръководство и от председателя на Общински съвет – Панагюрище Веселина Зумпалова-Ралчева. На обсъжданията в седем от селата присъства и общинският съветник от ПП ГЕРБ Христо Калоянов.

За разлика от предходни години, интересът от страна на жителите на селата тази година беше сериозно завишен. Това е видно от броя присъстващи на публичните обсъждания по места. В Поибрене те наброяваха близо шестдесет, в Оборище – около двадесет и пет, в Баня и Бъта – по двадесет, в Попинци – около петдесет, в Елшица,  Левски и Панагюрски колонии – между десет и двадесет човека.

Някои от кметовете на кметства – Стоян Ножделов, Славчо Мавров и Милко Ангелов представиха отчет за изпълнение на Бюджет`2012 за съответните населени места – Баня, Левски и Оборище, като същевременно направиха анализ на свършеното. По думите им, благодарение на далновидното ръководство на Белишки и екипът му, както и проявената инициативност и воля от самите тях, през изтеклата година са реализирани редица проекти в инфраструктурата, благоустрояването и хигиенизирането.

Заместник-кметът "Хуманитарни дейности" Галина Матанова навсякъде изрази своето задоволство от работата на читалищните дейци и достойното им представяне в различни прояви през годината, както на общинско, така и на национално и международно ниво. Тя обяви, че през настоящата 2013 година в проекта за бюджет е предвидено завишаване на средствата за дейности за читалищата с общо 5000 лева. Освен това за първи път се предвижда  всяко от читалищата да получи субсидия от 5000 лева за ремонтни дейности. Белишки обяви, че в момента се извършва обследване на сградния фонд на читалищата на територията на общината, за да може да се кандидатства за усвояване на средства от еврофондовете с проекти за енергийна ефективност по програмите в Държавен фонд "Земеделие".  Анализът на сградите се извършва от фирма, на която общината към момента не дължи нищо.  Заплащането ще се извърши едва след като документацията бъде подготвена, проектът внесен във фонд "Земеделие" и утвърден за реализация, т.е. когато реално средствата дойдат в общината.

Не беше пренебрегнат факта, че по програмите "Развитие" и ОСПОЗ общината е най-голям работодател в страната за миналата година. В озеленяването и поддръжката на пътищата са наети хора, които са били трайно безработни и в момента за работата си получават възнаграждение много над минималната работна заплата за страната.

Най-често задаваните въпроси от страна на жителите бяха свързани с благоустрояването на улиците в населените места – подмяна на водопровод и настилка, канализация, поставяне на повече на брой контейнери за събиране на смет, изкърпване на дупки по улиците… По места беше изразено мнение, че отпусканите бюджетни средства в селата са недостатъчни. В отговор на това Кметът на общината Никола Белишки и неговият заместник Георги Павлов направиха ретроспективен анализ на отделяните средства за селата от 2007 година досега. От справката стана ясно, че до този момент в капиталовите разходи и за текущи ремонти средствата са били много по-малко в сравнение с 2012-та и предвидените за 2013 година. Доста голяма сума, обаче е била отпускана за проектиране (за съжаление само за идейни проекти, които са останали без реализация). Двамата отбелязаха и незадоволителната събираемост на данъците от населението към 31.12.2012 година. Почти навсякъде данък МПС, данък местни данъци и такси и битови отпадъци като реализация е наполовина от реално дължимото, което няма как да има висока възвращаемост на средства в населените места.

Ръководството на община Панагюрище отбеляза, че в следващия програмен период – 2014-2020 година, малките населени места и селата в общините са тези, които ще бъдат изведени на преден план за реализиране на проекти и усвояване на средства по европейските програми. Това ще даде голям шанс на селата от общината да кандидатстват по тези проекти.