Начало Общество Проведе се финална кръгла маса по проекта за корекция на Луда Яна

Проведе се финална кръгла маса по проекта за корекция на Луда Яна

СПОДЕЛИ
restorant

      На 18 април 2013г. от 11:00 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище се проведе заключителна кръгла маса, на която бе представена информация относно заложените цели и постигнатите резултати по проект ”Корекция на река Луда Яна между пасарелка на км 0+960 и мост на км 1+223, град Панагюрище”, финансиран по ДБФП № BG161PO001/1.4-06/2010/014 на  Оперативна програма ,,Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010, “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

      Проектът е на стойност 712 301,41лв., от които 85% – съфинансиране от ЕФРР,   10% –  съфинансиране от националния бюджет, 5% – собствен  принос на  Община Панагюрище и с  продължителност 24 месеца.

Целта е повишаване  качеството на   живот  на жителите на град Панагюрище чрез ограничаване на  риска от наводнения вследствие покачване нивото на река  Луда Яна  в централната част на град Панагюрище и произтичащите от това негативни последици за жителите на града .

            В резултат от изпълнението на проекта бяха изградени:  2 броя подпорни стени – на ляв бряг – 110,70 м. и на десен бряг  – 115,57м., крилна стена – 6,60м., рампа и изградена облицовка на дъното. Обекта е въведен в експлоатация с Разрешително за ползване от 14.03.2013г.