Начало Общество Проведе се заключителна пресконференция по проект „Звено за помощ в домашна...

Проведе се заключителна пресконференция по проект „Звено за помощ в домашна среда – Панагюрище“

СПОДЕЛИ

DSCF3414На 23 юли 2014 година в сградата на Община Панагюрище се проведе заключителна пресконференция за отчитане на  дейностите  и постигнатите резултати при изпълнението на проект „Звено за помощ в домашна среда – Панагюрище“по  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04-0141-С0001, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, с бенефициент Община Панагюрище и общ бюджет 147 436 лева.

Пресконференцията бе открита от заместник-кмета на община Панагюрище г-жа Галина Матанова, която подчерта значимостта на проекта в сферата на социалната политика на Общината. В същото време тя отбеляза, че разширяването на спектъра на социалните услуги, чрез разкриване на нови и увеличаване капацитета на вече съществуващите е факт в община Панагюрище. Един от основните приоритети в Програмата за управление на общината за мандат 2011-2015 година е постигане на висок стандарт чрез достъпни и качествени здравни и социални услуги, посредством изграждането и развитието на добре структурирана социална мрежа. С отговорност и грижа към хората в неравностойно положение Общината ще продължава да работи за усъвършенстване качеството на предлаганите социални услуги.

Ръководителят на проекта г-жа Кунка Георгиева представи целите, дейностите и постигнатите резултати по проекта. В проекта бяха включени поредица от дейности, насочени към създаване на Звено за помощ в домашна среда в община Панагюрище. Продължителността на реализация на проекта бе 18 месеца, а предоставянето на услугата – 12 месеца. Общата цел на проекта бе да се предостави социална подкрепа и да се намали социалната изолация на лица с увреждания, в това число деца и самотно живеещи възрастни хора от община Панагюрище за пълноценен и достоен живот. Специфичните цели, които бяха постигнати в хода на реализация на проекта – социализация и реинтеграция в обществото на лица с увреждания, в това число и деца, и възрастни хора; предоставяне на качествени услуги в домашна среда на лица, зависими от грижа; създаване на възможности за алтернативна заетост и допълнителна квалификация на безработни лица. В рамките на проекта бяха подадени общо 107 заявления за подбор на персонал, като от тях 57 лица бяха назначени за предоставяне на услугите “личен асистент”, “социален асистент” и “домашен помощник”. С цел да се създаде целева група, притежаваща знания и практически умения за качествено предоставяне на услуги в домашна среда, с персонала бяха проведени едно въвеждащо и две надграждащи обучения. Лицата, предоставящи услугите по проекта “Звено за помощ в домашна среда – Панагюрище” получиха удостоверения за успешно преминаване на обученията. 71 бяха реалните потребители на услугата, от подадените 103 заявления от лица, желаещи да я ползват.

Дейностите по проекта приключват в срок. Чрез предоставянето на социални услуги на лица с трайни увреждания в домашна среда в община Панагюрище се даде възможност на потребителите активно да участват в социално-икономическия живот на общността. Също така бе постигната подкрепа не само на потребителите, но и на членовете на семействата им.

В заключение заместник-кметът г-жа Матанова, подчерта, че проектът „Звено за помощ в домашна среда – Панагюрище“ е успешен за всички участници в него. Освен това устойчивостта на проекта е гарантирана, поради наличието на вече изграден екип от мотивирани хора за участие в подобни проекти. В община Панагюрище има изградена мрежа от социални услуги в общността – Дневен център за деца с уврежданеия «Дъга», Дневен център за възрастни хора с увреждания «Св. Св. Козма и Дамян», Център за настаняване от семеен тип за деца «Павел Бобеков», Център за обществена подкрепа «Зора», Център за наставняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Личен асистент по проект «Подкрепа за достоен живот» и Приемна грижа по проект «И аз имам семейство». Реализираният проект „Звено за помощ в домашна среда – Панагюрище“ приложи нов подход за предоставяне на усуги в семейна среда. Чрез всички предоставяни социални услуги Община Панагюрище, в партньорство с институциите в социалната сфера, ще продължава да създава възможности за достоен живот и реинтеграция в общността на все по-голям брой от нуждаещи се жители на общината.