Начало Общество Съобщение от Общинската служба по земеделие – Панагюрище

Съобщение от Общинската служба по земеделие – Панагюрище

55
0
СПОДЕЛИ
Общинският съвет

obs

От Общинската служба по земеделие – Панагюрище уведомяват:

– Собствениците на земеделски земи, че на основание чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 69 , ал. 1 от ППЗСПЗЗ се подава декларация по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите;

– Ползвателите на  земеделски земи, че на основание чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ могат да подават в Общинска служба по зeмеделие по местонахождението на имотите заявление за участие в споразумение за ползване по 37в от ЗСПЗЗ;

– Ползвателите на земеделски земи, че на основание чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ са длъжни да представят в общинска служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. Регистрация не се извършва, когато за имот се представят повече от един невписани в службата по вписванията договори;

– Декларация по образец и/или заявление за участие в споразумение за ползване по чл. 37б от ЗСПЗЗ се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година.