Начало Общество Екоинспектори спряха замърсяване на въздуха и водата

Екоинспектори спряха замърсяване на въздуха и водата

СПОДЕЛИ
РИОСВ
Реклама
финанси

Проверки на РИОСВ – Пазарджик спряха нарушения със замърсяване на въздуха и водите и образуване на нерегламентирани сметища

През ноември експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 87 проверки в 78
обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени 37 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За установени административни нарушения са съставени два акта по Закона за управление на
отпадъците и един по Закон за опазване на околната среда.

Два от актовете са съставени на дружество, собственик на оризарна в с.
Ковачево, община Септември. Единият е за нарушение на ЗУО – неправилно
предварително съхранение на отпадъци от дейността, на мястото на образуване.
Вторият акт е за неизпълнение на задължително предписание по реда на Закона за
опазване на околната среда операторът да не допуска неорганизирано изпускане на
емисии от дейността в атмосферния въздух.

За нерегламентирано съхраняване на отпадъци от хартиени, картонени и
пластмасови опаковки на площадка, която дружеството ползва под наем, е съставен акт на „Томов–Трейд“ ЕООД, Пазарджик.

В следствие на дадени предписания и предприети действия от страна на
операторите са подобрени техническите характеристики на пречиствателни
съоръжения на обекти, което подобрява качеството на отпадъчните води и на околната среда в област Пазарджик.

Проверка по сигнал за изливане на цвик от обект в река Равногорска установи,
че производствените води след пречиствателното съоръжение се заустват в градски
колектор. Отпадъчната суроватка се предава за храна на животни. На управителя на
дружеството са дадени две предписания, които са изпълнени.

След намесата и по предписания на РИОСВ-Пазарджик през ноември са
почистени четири замърсявания с отпадъци на територията на община Пазарджик.
Постигнато е добро междуинституционално сътрудничество между РИОСВ-
Пазарджик, Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) – Пловдив и РУ на
МВР–Пещера за ограничаване и предотвратяване на нарушения на режима за опазване на защитени територии. Събрана е информация за числеността на популацията на дива коза в Западни Родопи.