Начало Местна власт Редовната сесия на местния парламент ще е на 24 юли, вижте дневния...

Редовната сесия на местния парламент ще е на 24 юли, вижте дневния ред

СПОДЕЛИ
restorant

obsРедовното си заседание ще проведе този четвъртък Общинският съвет. Вижте дневния ред на сесията:

1. Приемане на Правила и механизми за наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на общински политики в община Панагюрище за периода 2014 – 2020 година.

2. Приемане Отчет на Общински план за младежта за 2013 година и План за младежта за 2014 година.

3. Изменение на Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби от община Панагюрище.

 

  1. Разпореждане с общинско имущество

4.1.Изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Изграждане на оптично кабелно захранване от кабелна шахта на ул.“Пятигорск“ до разклона на пътя за пречиствателна станция на „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД гр.Панагюрище“.

4.2.Изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземленимот с идентификатор 55302.18.403 в местността “Гъбовци”, землищенагр.Панагюрище, ОбщинаПанагюрище.

4.3. Частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ І- „Болница“, УПИ ІІ “Търговия“, УПИ ІІІ “Търговия“, УПИ ІV “Търговия“ и УПИ V “Търговия“ в кв.230 по плана на гр.Панагюрище, община Панагюрище.

4.4. Прекратяване на съсобствеността в недвижим имот, представляващ УПИ І-23, находящ се в кв.18 по плана на с.Попинци, община Панагюрище, чрез продажба на общинската част в имот, на съсобственика Иван Найденов Терзийски.

4.5.Учредяване право на строеж върху общинска земя на Любен Благовестов Каменов за изграждане на едноетажна пристройка към сграда, негова собственост, находяща се в Поземлен имот с идентификатор №59375.501.149 в с.Панагюрски колонии.

4.6. Учредяване право на строеж върху общинска земя на Йорданка Костадинова Петрова за изграждане на едноетажна пристройка, към сграда в която тя е съсобственик, представляваща блок №24, находящ се в Поземлен имот с идентификатор №59375.501.531, ул.”Елена Николай” в с.Панагюрско колонии.

4.7.Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляваща помещение на ІІ-ри етаж в сградата на Градски универсален магазин (ГУМ) , гр.Панагюрище, ул.”Георги Бенковски” №1, чрез публичен търг с явно наддаване.

4.8.Отдаване под наем на общински имот,, находящ се на Іви етаж в сградата на бившия пенсионерски клуб в с.Попинци, ул.”Стоянка Карабойчева”.

4.9..Отдаване под наем на медицински кабинет в сградата на Здравна служба с.Попинци – на І-ви етаж – публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване.

4.10. Отдаване под наем на медицински кабинет в сградата на Здравна служба с.Попинци – І-ви етаж – публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване.

4.11.Отдаване под наем на медицински кабинет в сградата на Здравна служба с.Попинци – ІІ-ри етаж – публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване.

4.12.Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване помещение за продажба на закуски, находящо се в сградата на СОУ „Нешо Бончев” гр. Панагюрище -публична общинска собственост.

4.13. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване помещение за книжарница, находящо се в сградата на СОУ „Нешо Бончев” гр. Панагюрище – публична общинска собственост.

4.14. Продажба на поземлен имот с идентификатор №59375.501.721, находящ се на ул.”Райна Княгиня” в с.Панагюрски колонии, на Тодор Тодоров Василев – собственик на сграда, находяща се в имота.

4.15. Отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.

4.16. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие – Панагюрище имот с идентификатор №038005, находящ се в местността „Раевец”, землище Елшица, община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници нанаследници на Стоян Петров Христосков.

4.17. Даване съгласие да се предоставят на Общинска служба по земеделие – Панагюрище   следните имоти:1. Имот №038003, находящ се в местността „Раевец”, землище Елшица, община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници и Имот №038004, находящ се в местността „Раевец”, землище Елшица, община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници нанаследници на Петко Николов Христосков.

4.18. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие – Панагюрище имот с идентификатор №065006, находящ се в местността „Стрелешка река”, землище Попинци, община Панагюрище, за възстановяването му в стари реални граници нанаследници на братя Нистор и Георги Н.Мулешкови.

 

            5. 1. Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет за І-во полугодие на 2014 година;

5.2. Приемане на План за работа на Общинския съвет за ІІ-ро полугодие на 2014 година.

 

1 КОМЕНТАР