Начало Общество РИОСВ-Пазарджик извършиха 100 проверки в 98 обекта през юни

РИОСВ-Пазарджик извършиха 100 проверки в 98 обекта през юни

СПОДЕЛИ

risv-tabela-pa13През месец юни експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 100 проверки в 98 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са съставени два акта и издадени 71 предписания. За нарушения на Закона за управление на отпадъците e съставен акт на фирма, извършвала дейности по третиране на отпадъци (съхраняване на различни по вид отпадъци) на площадка в гр. Панагюрище без издадено разрешение. За неизпълнение на условия в комплексното разрешително, на „Свиком”АД, свинекомплекс в с. Априлци е съставен акт по Закона за опазване на околната среда. През последния месец приоритетни бяха проверките за почистване на нерегламентирани замърсявания и за изпълнение на дадени предписания. Проверките на закрити депа за битови отпадъци в с. Юндола, с. Исперихово и с. Жребичко не констатираха нарушения по изпълнение на дадените условия при закриването. Състоянието на възстановените терени е много добро. Проверки на общинските депа в Стрелча и Батак не констатираха нарушения по приемане и обезвреждане на неопасните отпадъци. Няма замърсявания с отпадъци на съседни на депата терени, както и процеси на самозапалване. Води се отчетност, съобразена с нормативните изисквания. При проверки за чистотата на населените места в кметство Драгиново, община Велинград е дадено предписание за почистване на райони по брега на р. Чепинска и ликвидиране на нерегламентирани сметища край ромския квартал, а на община Панагюрище – за почистване на райони в м.“Света Петка“ от изхвърлени строителни отпадъци и излезли от употреба гуми. Предписание на община Пещера за почистване на замърсен терен край общинското депо в м. “Грамадите“ е изпълнено. Предприети са мерки за недопускане на нови замърсявания. Почистени са и нерегламентирано сметище и три нерегламентирани замърсявания с битови отпадъци в землището на община Велинград.