Начало Общество РИОСВ–Пазарджик провери 89 обекта през юни

РИОСВ–Пазарджик провери 89 обекта през юни

СПОДЕЛИ
РИОСВ
Реклама
финанси

Експертите на РИОСВ Пазарджик извършиха през юни 108 проверки в 89
обекта. Издадени са 34 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. При проверките за административни нарушения на Закона за водите и Закона за управление на отпадъците са съставени пет акта. На „Екоинвест“ЕООД , Пловдив – площадка Пазарджик е съставен акт по Закона за водите,за неспазване на емисионните ограничения при заустване на производствени отпадъчни води в канализационни системи на населени места, а на „В и К Белово“ЕООД, за заустване на отпадъчни води във воден обект без разрешително.
За неспазване разпоредбите на Закона за управление на отпадъците са съставени
три акта. На „Орбит Логистик”ЕООД – за изгаряне на траверси в котлите на оранжерии в с. Мало Конаре, на собственика на „Мето-Метал”ЕООД – площадка за отпадъци от черни и цветни метали в с. Злокучене, за неизпълнение на условие в издаден регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци и на физическо лице от с. Злокучене, за извършване на дейности с отпадъци без разрешително.
По предписания на РИОСВ, през юни са почистени нерегламентирани сметища в
землището на с. Братаница и речни корита на територията на община Септември.
Възстановени са качествата на терени в землището на село Дебращица, след
почистването им от отпадъци.
Спасени и изпратени за лечение в спасителен център са три птици от вида бял
щъркел. Упражнен е контрол за спазване на режимите в ЗМ „Венеца“, ЗМ „Фотинска
река“, ПЗ„Фотински водопади“, ЗМ „Средна гора“ и на билкозаготвителен пункт в
Пазарджик. Не са установени нарушения на Закона за защитените територии и Закона за лечебните растения.
За периода са предприети действия по девет сигнала и четири жалби. Издадени са
седем наказателни постановления на стойност 27 400 лева.