Начало Общество РИОСВ–Пазарджик провери 94 обекта през юли

РИОСВ–Пазарджик провери 94 обекта през юли

СПОДЕЛИ
restorant

Експертите на РИОСВ Пазарджик извършиха 110 проверки в 94 обекта през юли.
Издадени са 26 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и
предприемане на мерки. За административни нарушения на Закона за водите –
неспазени индивидуални емисионни ограничения при заустване на отпадъчни води и
неподдържане на съоръженията за отпадъчни води в експлоатационна изправност, са
съставени три акта на юридически лица. За нарушения на Закона за управление на
отпадъците – извършване на дейности с отпадъци, които не са включени в издаденото разрешителното и нерегламентирано третиране на отпадъци – съхраняване на открито и в смесен вид, на две юридически лица са съставени актове за административно нарушение на ЗУО.
По предписания на РИОСВ-Пазарджик, през последния месец са почистени
замърсявания с отпадъци в землищата на селата Калугерово, Церово и в регулацията на град Септември. Възстановени са качествата на терени в с. Дебращица, община
Пазарджик, след почистването и извозването от тях на нерегламентирано изхвърлени
битови и строителни отпадъци. Почистени са замърсявания с битови отпадъци от
терени в землището на с. Лесичово и около входа на общинското депо, в коритото на р. Яворица, както и в речни корита и прилежащи територии в община Панагюрище.
За периода са предприети действия по единадесет сигнала и три жалби. Издадени са
шест наказателни постановления на обща стойност 29 400 лева. Събраната сума от
наложени наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 158 779 лева.