Начало Общество Съобщение за предстоящо обществено обсъждане

Съобщение за предстоящо обществено обсъждане

СПОДЕЛИ
restorant

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

           отправя покана

до всички заинтересовани страни и граждани

за обществено обсъждане по проект

 

“ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ”

по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 BG161PO001-1.4.07/2010

Приоритетна ос 1:”Устойчиво и интегрирано градско развитие”

ОПЕРАЦИЯ 1.4 ”Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

Дата и място на провеждане:

8 ноември 2012 г.  от 17.00 часа

в сградата на Община Панагюрище

етаж 2, Сесийна зала

В рамките на общественото обсъждане ще бъдат представени избора на визия за развитие на град Панагюрище и зоните за въздействие на интегрирания план за градско възстановяване и развитие.