Начало Местна власт Ще се проведат Общи събрания на две общински търговски дружества

Ще се проведат Общи събрания на две общински търговски дружества

СПОДЕЛИ
restorant

След изчерпването на дневния ред на местния парламент на редовното му заседание в сряда, ще бъдат проведени Общи събрания на общинските търговски дружества „В и К-П- Панагюрище” ЕООД и „Пазари и паркинги” ЕООД.

Публикуваме дневния им ред.

Общо събрание на „В и К-П- Панагюрище” ЕООД  

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Доклад на управителя за дейността на дружеството през 2017 г.
2. Приемане на одитирания Годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и
канализация – П” ЕООД за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.
3. Възлагане на управителя на дружеството да заяви за вписване в Търговския
регистър подлежащите на вписване решения в срок до 30.06.2018 г.
4. Реализираната печалба в размер на 5 хил. лв. да се отнесе за покриване на загуби
от минали години.
5. Избор на независим одитор на “Водоснабдяване и канализация – П” ЕООД за
2018 г.

Общо събрание на „Пазари и паркинги” ЕООД

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане доклада на управителя на „Пазари и паркинги“ ЕООД за
дейността на дружеството през 2017 година.
2. Приемане на годишния финансов отчет на „Пазари и паркинги” ЕООД за
2017 година.
3. Разпределение на финансовия резултат за 2017г.
4. Определяне на окончателния размер на възнаграждението на управителя на
„Пазари и паркинги” ЕООД за 2017г.
5. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.