Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава на 27 юни

Общинският съвет ще заседава на 27 юни

СПОДЕЛИ
restorant

Редовното си заседание ще проведе Общинският съвет на 27. 06. 2018 г. от 15.00 часа. Ето и дневния ред:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна на Инвестиционната програма за 2018 година.
2. Определяне размера на дневния стойностен хранителен оклад за всички
лагеруващи деца и ученици в Ученическия лагер, с. Панагюрски Колонии
3. Предложение за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет-
Панагюрище за символите, почетните звания и отличия.

4. Разпореждане с общинско имущество
4.1.Продължаване срока на Разрешително № Р-МВ 01/04.02.2015 г. за
водовземане на минерална вода от находище " Баня", с. Баня, Община
Панагюрище на "Тракийски хотелиери" ЕООД- гр. Панагюрище.
4.2.Даване съгласие за ползване на дървесина от Общински горски
територии през 2019 година

4.3. Отдаване под наем на помещение за склад на ІІ етаж на сграда,
общинска собственост в с. Попинци чрез публичен търг с явно наддаване.
4.4. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем
обект чрез публичен търг с явно наддаване
4.5. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповеснет конкурс на
кабинет по дентална медицина на I- ви етаж в сградата на бившата стоматологична поликлиника на ЕТ „Д-р Динка Герова- АППДМ-ИП“
4.6. Отдаване на общинско жилище под наем
4.7. Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Иван
Цвятков Станев, за изграждане на пристройка към самостоятелен обект в
жилищна сграда с идентификатор № 59375.501.32.1, с. Панагюрски Колонии
4.8.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище
по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Георги
Иванов Михов.
4.9.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище
по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Петър
Иванов Гарванов.
4.10.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище
по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Тодор
Димитров Терзийски