Начало Общество Работно облекло и лични предпазни средства от висок клас получиха работници от...

Работно облекло и лични предпазни средства от висок клас получиха работници от „Асарел – Медет“ АД

СПОДЕЛИ

Проект BG 051PO001-2.3.02 – 0006
„Подобряване условията на труд в „Асарел-Медет“ АД“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз

 

На 29 май, в новооборудвания учебен кабинет  по безопасност и здраве при работа, служителите и работниците от цех "Екстракция и електролиза", заварчици и минни спасители получиха специално работно облекло и лични предпазни средства, закупени със средства, осигурени по проекта „Подобряване условията на труд в „Асарел-Медет“ АД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001 2.3.02 “Безопасен труд“. Стойността на проекта е 183 640,50 лв. като финансирането от Оперативната програма е в размер до 146 912,40 лв.

Дрехите и личните предпазни средства бяха връчени в присъствието на директора на областната Инспекция по труда Анастасия Соколова, главния инспектор Гергана Сиракова и представителя на договарящия орган – Агенция по заетостта гр. Пловдив, Стамен Кривошиев. Прокуристът на „Асарел-Медет“АД Иван Дончев раздаде на работниците комплектите работно облекло, което е изработено от антистатична, негорима и устойчива на киселинно въздействие материя, пожарникарски каски от висок клас,  специални фотосоларни заваръчни шлемове, снабдени с дихателни апарати и памучни шапки с козирка и пластмасов предпазител. Общата сума по договора за доставка на облеклата и личните предпазните средства възлиза на 83 466 лв.

Гарантирането на здравословни и безопасни условия на труд е основен приоритет в политиката на компанията.  Ежегодно „Асарел-Медет” АД инвестира между 2 и 3 млн. лева по традиционната си фирмена програма „Безопасност и здраве при работа”.  Компанията е носител на наградата „Прометея” на КНСБ за осигуряване на най-висок стандарт на безопасност на труда, а през 2011 година стана и единствената минна компания с награда в конкурса на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият документ е създаден с финансовата помощ на Европейски социален фонд. "Асарел-Медет"АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта-София.