Начало Общество Стартира изпълнението на Инвестиционната програма на Община Панагюрище за 2013 година

Стартира изпълнението на Инвестиционната програма на Община Панагюрище за 2013 година

СПОДЕЛИ

Изпълнението на Инвестиционната програма на Община Панагюрище за 2013 година стартира. Общият размер на заложените в нея капиталови обекти е 2 288 602 лева, като от тях 1 916 799 лева са собствени бюджетни средства, целевата субсидия е в размер на 289 800 лева, а 82 003 лева са външни средства – делегирани на училищата и датските градини на територията на общината за закупуване и внедряване на програмни продукти и компютърна техника. За текущи дейности по поддържане, ремонт и асфалтиране на улици и площади на територията на общината в Бюджет`2013 са заложени 460 000 лева.

Изпълнението на обектите, заложени в Капиталовата програма на Община Панагюрище в бюджета за 2013 година стартира с обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители. Всички обществени поръчки се обявяват на интернет сайта на общината и в Агенция по обществени поръчки. По този начин се гарантира публичността и прозрачността за всяка една поръчка при избор на изпълнители за отделните обекти.

Община Панагюрище вече обяви обществени поръчки по Капиталовия списък на Бюджет`2013 за:

–    Ремонт и саниране на напорен резервоар 3000 м3 от водопроводната мрежа на град Панагюрище (Ушите);

–   Благоустрояване на ул. “Одрин”, град Панагюрище;

–     Разширение Гробищен парк, Панагюрище /изграждане на алеи – частично, ограда и дъждоприемник/;

–     Проектиране, преустройство и реконструкция на Панагюрски лагер;

Открит е конкурс за избор на изпълнител за текущ ремонт на улици и площади в Панагюрище и населените места на общината. Избран е изпълнител на хоризонталната маркировка в град Панагюрище.

Към настоящия момент се подготвя процедурата за обявяване на обществена поръчка за обект  “Основен ремонт на общински път м. Манзул” и за ремонти на обектите, заложени в Капиталовата програма на населените места в общината, обособени в осем позиции за всичките кметства.

Предстои да бъдат обявени обществени поръчки за провеждане на избор на изпълнител за услуга с предмет “І-ва Фаза: Предварителен проект на ОУП (общ устройствен план) на Община Панагюрище – в това число екологична оценка” и “Опорен план и предварителен проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план –план за регулация и застрояване) на град Панагюрище”.

Общият проект “Благоустрояване квартал 212 – жк. ”Младост”, град Панагюрище”, който стартира през 2011 година се изпълнява поетапно. През 2011 година бе изпълнен първия етап от проекта – канализация на прилежащата ул. “Първа” към квартала. През 2012 година стартира вторият етап от реализацията на проекта, който включва благоустрояване на ул. “Първа” и междублоковото пространство – тротоарни настилки, реконструкция и изграждане на електрически пилони с улично осветление. Предвижда се изпълнението на този етап да приключи в края на месец април 2013 година с асфалтиране и да започне следващия етап от общия проект.