Начало Общество СУ „Нешо Бончев” спечели финансиране по програма Еразъм+

СУ „Нешо Бончев” спечели финансиране по програма Еразъм+

СПОДЕЛИ
restorant

СУ „Нешо Бончев” спечели финансиране по програма Еразъм+ към ЦРЧР с
проекта си ТИМ (Технологии и Иновативни Методи) , който се фокусира
върху екипната работа в педагогическия колектив с цел развиване на дигитални
и езикови компетентности като част от уменията на 21. век във вертикална
ПУО (Професонална Учебна Общност), обхващаща цялото училище.
Основната стратегическа цел е участие на персонала в мобилности с цел
повишаване квалификацията и овладяване на умения за 21. век в
направленията:
1. Въвеждане на уеб-решения и нови технологии в чуждоезиковото обучение и
други учебни дисциплини;
2. Интегриране на учебните програми за всички етапи;
3. Създаване контакти и обмяна на опит с колеги от различни EU страни.
СУ “Нешо Бончев” планира да изпрати 10 участници в три квалификационни
курса с цел достигане на европейските стандарти и повишаване качеството в
училищното образование. Избраните курсове ще се провеждат в четири
различни държави с богат европейски опит – Ирландия, Испания, Финландия,
Естония. Учителите ще имат възможността да обменят и възприемат нови идеи,
иновативни методи и форми, нестандартни подходи за управление на класната
стая, с цел насърчаване към по-висока мотивация и ангажираност на учениците
в клас.
Придобитите компетенции и опит на персонала ще бъдат успешно интегрирани
в стратегическия план за развитие на училището в бъдеще и обогатят
принципите, които отразяват ценностите и отговорностите му като цяло.
Проектът е на стойност 29 524 евро.