Начало Общество Центърът за обществена подкрепа „Зора“ направи годишния си отчет

Центърът за обществена подкрепа „Зора“ направи годишния си отчет

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Заместник-кметовете на община Панагюрище Галина Матанова и Георги Павлов присъстваха на годишния отчет за дейността през 2012 година на Центъра за обществена подкрепа "Зора".

Събитието се състоя от 28 до 30 март 2013 година в хотел „Аугуста” – Хисар и бе организирано от Фондация „Социални практики в общността” – гр. Пазарджик, в качеството й на доставчик на социална услуга Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище. Тридневната работна среща бе проведена за отчитане дейността на ЦОП „Зора” за календарната 2012 година, представяне на годишна план-програма за предоставяне на социални услуги в ЦОП „Зора” през 2013 година и обучение на тема „Работа с родители на деца с увреждания”.

 На събитието присъстваха още представители на Агенция за социално подпомагане г-жа Смиленова, координатор по Проект “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, Директорът на ДЦДУ „Дъга” г-жа Петришка и социалният работник в него г-жа Карабойчева, здравният медиатор от община Стрелча г-жа Николова. Фондация „Социални практики в общността” бе представена от своя Председател д-р Златка Ангелова и един от членовете на Настоятелството на Фондацията г-жа Пеева. Във форума взе участие екипът на Център за обществена подкрепа „Зора”, реализирал дейностите по предоставянето на социални услуги, насочени към рискови групи деца и техните семейства.

             В първия ден работната среща бе открита от д-р Ангелова. Заместник-кметът г-жа Матанова, в чиито ресор се развива дейността, изрази своята удовлетвореност от броя и вида на социалните услуги, които се предоставят на територията на община Панагюрище, както и от качеството на услугите в Центъра за обществена подкрепа “Зора”. Тя очерта бъдещата работа в мрежа като основна визия в развитието на  социалните услуги и посочи като важен елемент в тази насока подкрепящите партньорски инициативи. По нейно мнение основният фокус трябва да е насърчаване усъвършенстване качеството на предоставяните услуги на територията на общината.

 ЦОП "Зора"  има за предмет предоставянето на социални услуги на деца и родители в различни направления – превантивна и корекционно-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни; социална рехабилитация и ресоциализация на деца с асоциални прояви; превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; реинтеграция на деца, настанени в специализирана институция. Осъществяваната дейност е за предоставяне на социални услуги, базирани в общността, насочени към деца и родители за превенция, социална интеграция и реинтеграция в подкрепа на отглеждането на деца в семейна среда. Дейността на ЦОП е съобразена и базирана на нормативната уредба на Република България в тази насока.

            Основната цел на ЦОП е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство на територията на община Панагюрище. През 2012 година общият брой на потребителите, ползвали услугите в ЦОП "Зора" – Панагюрище е 158, като за 30 потребители предоставянето на договорените социални услуги продължава и през календарната 2013 година. 

Годишната дейност на ЦОП „Зора” за календарната 2012 година бе отчетена под формата на презентационни материали от директора на ЦОП инж. Русинова и социалният работник в Центъра г-жа Златанова. Проведена бе и дискусия между участниците във форума, като бяха засегнати теми за развитието на социалните услуги на територията на община Панагюрище. Обсъдени бяха предложените и одобрени за община Панагюрище проектни предложения, относно разкриването и реализацията на нови социални услуги, както и взаимодействието между съществуващите вече социални услуги, като предпоставка за предоставянето на достъпни и качествени услуги за техните потребители.

ЦОП „Зора” – Панагюрище представи приоритетните си направления за работа през календарната 2013 година, а именно:

Приоритет I Реализиране на информационна кампания за семейно планиране.

Приоритет II – Дейности в посока превенция на отпадането от училище.

Приоритет III – Популяризиране на доброволчеството и привличане на доброволци към дейностите на ЦОП.

Приоритет IV – Повишаване компетенциите на екипа на ЦОП във връзка с предоставяне услуги насочени към родители.

Приоритет V – Разработване и реализиране на проектни предложения.

  На 29 и 30 март 2013 година бе реализиран обучителен модул на тема „Работа с родители на деца с увреждания”, като за гост лектор бе поканена г-жа Малинова, експерт към Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения.